Ułatwienia dostępu

Regulamin

Regulamin projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”

§1

Słownik pojęć

 

Projekt : projekt pn.: „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach” o numerze POWR.05.03.00-00-0061/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uczestnik Projektu :

-nauczyciele akademiccy, instruktorzy oraz kadra techniczna zatrudniona na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu;

– student/ka kierunku Pielęgniarstwo lub Położnictwo I stopnia.

Realizator Projektu – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będący Wnioskodawcą projektu pn.: „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek  i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”.

Biuro Projektu – pomieszczenie zlokalizowane w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, pokój 110, mieszczącego się przy ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce.

MCSM – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.

UJK- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa cele i założenia Projektu, zasady  rekrutacji  oraz prawa i obowiązki Uczestników.
 2. Projekt realizowany  jest  przez  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
 3. Wsparcie udzielane Uczestnikom w  ramach Projektu jest bezpłatne, finansowane ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego i prowadzone  zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.
 4. Termin realizacji Projektu obejmuje   okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia  2020 roku.
 5. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i pisemnego  wyrażenia  zgody  na  akceptację  jego  postanowień, co  potwierdzają złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią.

§3

Informacje ogólne o Projekcie

 1. Projekt : „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach” o numerze POWR.05.03.00-00-0061/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020.
 2. Projekt skierowany jest do:
 • 160 (156K/4M) studentów/ek kierunku Pielęgniarstwo I stopnia;
 • 80 (78K/2M) studentów/ek kierunku Położnictwo I stopnia;
 • 15 (12K/3M)  nauczycieli/nauczycielek akademickich;
 • obsługi technicznej MCSM (koordynator, 2 pracowników technicznych, 2 instruktorów).
 1. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie programu rozwojowego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo .
 2. W ramach projektu realizowane będą działania dotyczące kształcenia studentów z wykorzystaniem technik symulacji oraz zadania edukacyjno-rozwojowe dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz techników symulacji.

§4

Cele i założenia projektu

 1. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów oraz podniesie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej oraz technicznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w zakresie stosowania symulacji medycznej w kształceniu pielęgniarek i położnych.
 2. Wsparcie świadczone Uczestnikom w ramach Projektu obejmuje:
 • Podniesienie kompetencji zawodowych studentów pielęgniarstwa i położnictwa kształconych metodą symulacji medycznych;
 • Rozwój potencjału dydaktycznego MCSM i podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej poprzez szkolenia krajowe i zagraniczne dla nauczycieli akademickich lub obsługi technicznej MCSM;
 • Opracowanie programu rozwojowego Wydziały Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury oraz kształcenie studentów w wykorzystaniem technik symulacji;
 • Współpracę międzyuczelnianą (zawody symulacyjne dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo).
 1. Projekt obejmuje następujące zadania:
  • Opracowanie programu rozwojowego;
  • Prace adaptacyjno-remontowe sal MCSM;
  • Wyposażenie sali opieki pielęgniarskiej wraz z pomieszczeniem kontrolnym- sala wysokiej wierności;
  • Wyposażenie Sali egzaminacyjnej OSCE-Pielęgniarstwo;
  • Wyposażenie sali porodowej wysokiej wierności wraz z pomieszczeniem kontrolnym- Położnictwo;
  • Wyposażenie sali egzaminacyjnej OSCE- Położnictwo;
  • Wyposażenie sali symulacji z zakresu ALS;
  • Wyposażenie sali symulacji z zakresu BLS;
  • Wyposażenie sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich;
  • Wyposażenie sali ćwiczeń umiejętności technicznych;
  • Wyposażenie sali umiejętności położniczych;
  • Rozwój potencjału dydaktycznego MCSM;
  • Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych;
  • Program standaryzowanych pacjentów;
  • Współpraca międzyuczelniana.

§5

Personel projektu

 1. W ramach projektu zostanie powołany personel do realizacji określonych zadań w projekcie:
 • zespół ds. opracowania programu rozwojowego;
 • zespół ds. opracowania scenariuszy i bazy scenariuszy na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo;
 • zespół ds. opracowania ekspertyz scenariuszy;
 • trener pacjenta standaryzowanego;
 • sędzia zawodów symulacyjnych;
 • kadra dydaktyczna WLiNoZ UJK – pielęgniarki i położne;
 • koordynator MCSM.
 1. W ramach projektu zostanie zatrudniony personel  na podstawie przeprowadzonego konkursu:
 • Pielęgniarka  i położna- instruktor (2 osoby – umowa o pracę);
 • Technik symulacji (2 osoby – umowa o pracę);
 • Pacjent standaryzowany (4 osoby – umowa cywilnoprawna).
 1. Zasady uczestnictwa osób wskazanych w ust. 1 i 2 zostały określone w Projekcie.
 2. W przypadku zatrudnienia osób wskazanych w ust. 1 i 2 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach ich zasady wynagradzania regulują odrębne przepisy.

§6

Zasady rekrutacji uczestników do projektu i szkoleń

 1. Rekrutacja uczestnika do projektu prowadzona jest przez Realizatora Projektu.
 2. Rekrutacja będzie miała charakter wewnętrzny.
 3. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
 4. Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowani nauczyciele akademiccy (pielęgniarki i położne) zatrudnieni na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną.
 5. Do udziału w projekcie może zostać zakwalifikowany/a student/ka WLiNoZ UJK I stopnia kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo z I,II, III roku studiów stacjonarnych z naboru na rok akademicki 2018/2019 oraz 2019/2020.
 6. Kryteria rekrutacji dla studentów/studentek, o których mowa w ustępie 5 powyżej:
  • status studenta I, II, III roku I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo (wymóg obowiązkowy);
  • osoba bierna zawodowo;
  • wykształcenie minimum średnie;
  • orzeczenie o niepełnosprawności (2 pkt.).
 7. Kryteria rekrutacji do szkoleń krajowych dla nauczycieli akademickich, o których mowa w  ustępie 4 powyżej:
  • zawarta z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna  (wymóg obowiązkowy);
  • doświadczenie zawodowe ( do 2 lat- 1 pkt; powyżej 2 lat- 2 pkt);
  • posiadane specjalizacje (1 specjalizacja- 1 pkt., 2 i więcej – 2 pkt.);
  • kursy kwalifikacyjne lub specjalizacyjne ( 1-2 kursy- 1 pkt.; 3 i więcej- 2 pkt.);
  • zatrudnienie na umowę o pracę (4 pkt.);
 8. Kryteria rekrutacji do szkoleń zagranicznych dla nauczycieli akademickich, o których mowa w ustępie 4 powyżej:
  • zawarta z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna  (wymóg obowiązkowy);
  • doświadczenie zawodowe ( do 2 lat- 1 pkt; powyżej 2 lat- 2 pkt);
  • posiadane specjalizacje (1 specjalizacja- 1 pkt., 2 i więcej – 2 pkt.);
  • kursy kwalifikacyjne lub specjalizacyjne ( 1-2 kursy- 1 pkt.; 3 i więcej- 2 pkt.);
  • zatrudnienie na umowę o pracę (4 pkt.);
  • certyfikat językowy ( 1 certyfikat- 1 pkt; 2 i więcej- 2 pkt).
 9. Kryteria rekrutacji studentów na zawody symulacyjne:
 • Średnia ocen za ostatni semestr studiów (liczba pkt. = wysokość średniej),
 • Dodatkowa, udokumentowana działalność i aktywność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, pożytku publicznego, wolontariacie itp.(1-2 aktywności – 1 pkt. powyżej 2 – 2pkt);
 • Działalność w kole naukowym (1-2 aktywności – 1 pkt. powyżej 2 – 2 pkt)
 • Działalność w organizacji studenckiej innej niż koło nauk.(1-2 aktywności – 1 pkt. powyżej 2 – 2pkt);
 • Działalność w organizacji o charakterze wolontaryjnym/charytatywnym (1-2 aktywności – 1 pkt. powyżej 2 – 2pkt);
 • Dodatkowa praktyka zawodowa nie wynikająca z planu studiów (1-2 aktywności – 1 pkt. powyżej 2 – 2pkt);
 • udział w konkursie/zawodach o charakterze naukowym/edukacyjnym (1-2 aktywności – 1 pkt. powyżej 2 – 2pkt);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 2pkt.
 1. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy z najwyższą liczbą punktów i limitem osób przewidzianym w projekcie dla danego rodzaju wsparcia.
 2. Terminy rekrutacji umieszczane będą na stronie internetowej UJK –http://www.ujk.edu.pl/simed_symulacja_w_ksztalceniu_pielegniarek_i_poloznych-_program_rozwojowy_ujk_w_kielcach.html ; https://wlinoz.ujk.edu.pl/simed/
 3. Dokumentem zgłoszeniowym do projektu jest formularz zgłoszeniowy, który wypełniony i podpisany przez kandydata należy dostarczyć do Biura Projektu- pokój 110, przy ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce.
 4. Do formularza zgłoszeniowego dołączyć należy dokumenty/kserokopie potwierdzające spełnienie określonych kryteriów rekrutacji.
 5. Powołana zostanie przez właściwego Prorektora  komisja ds. rekrutacji. Komisja dokona oceny formularzy zgłoszeniowych kandydatów  i sporządzi protokół z rekrutacji wraz z listą zakwalifikowanych do udziału w projekcie osób. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. Lista osób zakwalifikowanych udostępniona zostanie w Biurze Projektu. Wyniki rekrutacji zostaną udokumentowane protokołem.
 6. W przypadku większej liczby chętnych niż ilości miejsc w projekcie oraz na wypadek rezygnacji z uczestnictwa w projekcie zakwalifikowanej już do wsparcia osoby, zostanie utworzona lista rezerwowa.
 7. Realizator Projektu nie gwarantuje udziału w projekcie wszystkim zainteresowanym.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące projektu umieszczane będą na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/simed_symulacja_w_ksztalceniu_pielegniarek_i_poloznych-_program_rozwojowy_ujk_w_kielcach.html, https://wlinoz.ujk.edu.pl/simed/

§7

Uprawnienia i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w Projekcie „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
 • rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych przewidzianych w ramach Projektu i potwierdzania swojej obecności na listach obecności,
 • udziału w badaniu bilansu kompetencji;
 • wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie i po zakończeniu projektu,
 • wypełnienia ankiety w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie dotyczącej statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 • Uczestnik/czka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia na etapie rekrutacji. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a niezwłocznie złożyć rezygnację z uczestnictwa w projekcie wraz z podaniem jej powodu. Pożądane jest dołączenie dokumentu lub/i zaświadczenia świadczącego o zaistniałej sytuacji uniemożliwiającej udział we wsparciu. Informacja o rezygnacji powinna być dostarczona bezpośrednio do Biura Projektu lub przesłana listem poleconym do Realizatora projektu.
 1. Uczestnikowi Projektu będący nauczycielem akademickim lub członkiem kadry technicznej zakwalifikowanym do uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym dla instruktorów Realizator projektu zapewnia,:

1) zakwaterowanie,

2) biletu lotniczego w obie strony,

3) diety, przy czym wysokość diety jest ustalana w oparciu przepis Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29  stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167)

 1. Uczestnik Projektu o jakim mowa w ust 3 jest obowiązany do samodzielnego wykupienia ubezpieczenia na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków okres wyjazdu łącznie z podróżą, składając przed wyjazdem oświadczenie którego treść stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 14/2010 w sprawie warunków i trybu realizacji wyjazdów zagranicznych nauczycieli akademickich
 2. Uczestnikowi Projektu będącemu nauczycielem akademickim lub członkiem kadry technicznej zakwalifikowanym do uczestnictwa w szkoleniu krajowym realizowanych poza siedzibą Realizatora Projektu przysługują:
 • diety,
 • zwrot kosztów przejazdów i noclegów,

na zasadach określonych w Rozporządzeniu o jakim mowa w ust. 3, chyba że umowa zawarta pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a realizatorem Projektu będzie stanowić inaczej.

 1. Uczestnikowi projektu będącemu studentem I stopnia kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo z I,II, III roku zakwalifikowanym do uczestnictwa w zawodach symulacyjnych Realizator projektu pokrywa koszty na podstawie Zarządzenia Rektora nr 73/2014 do limitu przewidzianego w budżecie projektu tj.:
 • zakwaterowania;
 • dojazdu;
 • wyżywienia.

§8

Postanowienia końcowe

Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Projektu.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA SZKOLENIE

Informujemy, iż od dnia 08.10.2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”.

Rekrutacja  dotyczy szkolenia techników symulacji dla 2 osób z kadry  Collegium Medicum

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  08.10.2020  do 13.10.2020 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do sekcji ds. projektów, al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, pokój D 2/21.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Sekcja ds. projektów, pokój D 2/21

Agnieszka Ciszek – 41 349 69 87; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik projektu

dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK – 41 349 69 05; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz Zgłoszeniowy-kadra-dydaktyczna I Techniczna (112.5 KiB)


Informujemy, iż od dnia 24.02.2020 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”.

REKRUTACJA DOTYCZY ZAWODÓW SYMULACYJNYCH
DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Pani Angeliki Lewandowskiej, pokój B1.20 .

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od 24.02.2020 r. do 02 marca 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój B1.20

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik projektu

dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Informujemy, iż od dnia 30.10.2018 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”. Projekt skierowany jest min. do 240 studentów (234K/6M) z kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo. Rekrutacja dotyczy:

 • 80 studentów (78K/2M) I stopnia z kierunku Pielęgniarstwo (nabór 2018/19)
 • 40 studentów (39K/1M) I stopnia z kierunku Położnictwo (nabór 2018/19)

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć  do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Angeliki Lewandowskiej,  pokój 110 .

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa do 15 października 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 110

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik projektu

dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok