Wybory 2020-2024

KOMUNIKAT nr 8/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie  zgłaszania kandydatów oraz składania oświadczeń do  Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych oraz Instytutu Nauk o Zdrowiu CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową

 1. Zgłoszenia kandydatów spośród pozostałych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje w dniach od 28 września 2020 roku do 2 października  2020 roku w godzinach 9.30 – 13.00, w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc 19a, pokój 1/12a – Dziekanat Collegium Medicum.

 2. Oświadczenia o spełnieniu wymogów przez osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Instytutu Nauk o Zdrowiu – posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przyjmowane są od 25 września 2020 roku do 2 października  2020 roku w godzinach 9.30 – 13.00.

  Instytut Nauk Medycznych – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc pokój nr D 2/19

  Instytut Nauk o Zdrowiu – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc pokój nr A 0.09
 3. Nauczyciele akademiccy wymienieni w punkcie 1 i 2 urodzeni przed dniem 31 lipca 1972r. do oświadczenia o spełnieniu wymogów, załączają w zaklejonej kopercie OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE lub jeżeli złożyli już wcześniej to oświadczenie – INFORMACJĘ O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO. Na kopercie należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz adnotację: ,,Oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”.

 4. Druki oświadczeń
 • Załącznik nr 1. OŚWIADCZENIE członka Rady Naukowej Instytutu w kadencji na okres 2020-2024 (załącznik do pobrania)
 • Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków organów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (do zapoznania się)
 • Załącznik 1a do ustawy lustracyjnej – Wzór oświadczenia lustracyjnego (załącznik do pobrania) oraz dostępny pod adresem htpps://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oświadczenia
 • Załącznik 2a do ustawy lustracyjnej – Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (załącznik do pobrania) oraz dostępny pod adresem htpps://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oświadczenia

  5. Informację na temat złożenia oświadczenia lustracyjnego można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: htpps://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Collegium Medicum UJK w Kielcach
Dr n. med. Grażyna Wiraszka


KOMUNIKAT nr 7/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, iż na przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum wybrani zostali:

 1. W grupie profesorów i profesorów Uczelni
 • Beata Kręcisz
 • Grażyna Nowak-Starz
 • Monika Szpringer
 1. W grupie pozostałych nauczycieli
 • Dorota Rębak
 • Renata Stępień

W związku z obsadzeniem wszystkich mandatów do Senatu zarówno w grupie profesorów i profesorów Uczelni jak też pozostałych nauczycieli, kolejne tury głosowania nie odbędą się.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Dr n. med. Grażyna Wiraszka


Wybory 2020-2024

Komunikat nr 5/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 17 czerwca 2020 roku


OKW CM informuje,
wybory przedstawicieli do Senatu UJK w Kielcach
spośród nauczycieli akademickich Collegium Medicum
odbędą się w dniu 25 czerwca 2020 roku w godzinach od 11.00 do 15.00.


Miejsce głosowania:
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 19A, Sala Rady Wydziału (budynek D, sala nr 1/6).


W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania
w powyższym terminie, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym miejscu i tym samym dniu
w kolejnych terminach zgodnie z Uchwałą nr 8/2020 (uchwała do pobrania).


W wyborach głosują wszyscy nauczyciele akademiccy Collegium Medicum
zatrudnieni w UJK na dzień 24 czerwca 2020 roku.


Kandydaci Collegium Medicum do Senatu UJK (Obwieszczenie nr 2/2020 do pobrania)

I. W grupie profesorów i profesorów Uczelni:
1) Kiebzak Wojciech,
2) Kręcisz Beata,
3) Nowak-Starz Grażyna,
4) Szpringer Monika.

II. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
1) Rębak Dorota,
2) Stępień Renata.


Podczas trwania wyborów do Senatu UJK obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 opisane w Komunikacie OKW nr 6 (komunikat do pobrania)

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr Grażyna Wiraszka