Ułatwienia dostępu

Przewody Doktorskie

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:

 • nauki medyczne na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z dnia 25 marca 2019 r.
 • nauki o zdrowiu na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z dnia 26 października 2009 r.

Wprowadza się procedury dotyczące szczegółowego trybu przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora dla:

 • kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.
 • kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym wszczętych po 24 lutego 2022 r.

W przypadku braku złożenia przez Kandydata wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w terminie czterech lat od dnia wyznaczenia promotora, Rada Naukowa podejmuje uchwałę w przedmiocie odwołania osób powołanych do sprawowania opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej

Przewody doktorskie wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r., niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.

Wymagania redakcyjne stawiane pracom doktorskim

Wytyczne prac doktorskich
Szkola Doktorska

Przewody doktorskie wszczęte po 24 lutego 2022 r.

Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu;

Do wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego Kandydat dołącza:

 1. Kwestionariusz osobowy Kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu,
 2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem albo oryginały lub odpisy dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia wraz z suplementami, natomiast w przypadku osoby, o której mowa w § 3 ust. 7, oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,
 3. Opis aktywności naukowej Kandydata wraz ze wstępnie sformułowaną koncepcją rozprawy doktorskiej,
 4. Oświadczenie o wyborze dyscypliny dodatkowej stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu;

Rada Naukowa powołuje Komisję ds. oceny Kandydata zamierzającego przygotować rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym, wskazując osoby pełniące funkcje przewodniczącego i sekretarza,

 1. W skład Komisji ds. oceny Kandydata wchodzą:

  a) przewodniczący – członek Rady Naukowej reprezentujący dyscyplinę, w której Kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską, posiadający co najmniej stopnień doktora habilitowanego,

  b) czterech członków – członkowie Rady Naukowej reprezentujący daną dyscyplinę, w której Kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego,

 2. Do zadań Komisji ds. oceny Kandydata należy w szczególności:

  a) ocena wniosku i osiągnięć Kandydata,

  b) poinformowanie Kandydata o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej,

  c) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem,

  d) ustalenie konieczności uzupełnienia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

  e) przygotowanie opinii w sprawie Kandydata na podstawie oceny złożonego przez niego wniosku, załączonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem. Opinia Komisji zawiera wyniki weryfikacji posiadania przez Kandydata efektów uczenia się na poziomie 8 PRK oraz warunki ich uzupełnienia w oparciu o załącznik nr 9 do Regulaminu,

  f) w przypadku wydania przez Komisję pozytywnej opinii – rekomendację osoby lub osób do pełnienia funkcji promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego,

  g) niezwłoczne przekazanie opinii, Przewodniczącemu Rady Naukowej;

Rada Naukowa podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczeniu promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego na podstawie opinii Komisji ds. oceny Kandydata. W przypadku odmowy powołania promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego, uchwała Rady Naukowej zawiera uzasadnienie wskazujące na przyczynę odmowy.

W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia efektów uczenia się, ich uzupełnienie odbywa się przed Uczelnianym Zespołem, w skład którego wchodzą:

a) przewodniczący – Dyrektor Szkoły Doktorskiej,

b) zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej,

c) kierownicy sekcji w Szkole Doktorskiej,

d) przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej,

e) kierownik Studium Języków Obcych,

f) sekretarz – pracownik Sekcji ds. Doktorantów;

Do zadań Zespołu, o którym mowa w pkt. 5, należy:

a) organizacja i przeprowadzenie wymaganych egzaminów, z wyłączeniem egzaminu z dyscypliny, w której Kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora,

b) wydanie zaświadczenia potwierdzającego realizację efektów uczenia się na poziomie 8 PRK, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora.

Kandydat wraz z rozprawą doktorską składa w jednostce właściwej ds. nauki na wydziale właściwym Radzie naukowej, wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora załącznik nr 11.

oraz

1. rozprawę doktorską – 4 egz. w tym 1 w miękkiej oprawie wydrukowany dwustronnie, wraz ze streszczeniem oraz opisem oraz ich wersja elektroniczna zapisana na elektronicznym nośniku danych w formacie PDF (2 płyty),

2. opinia promotora/promotorów,

3. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe

4. w przypadku współautorstwa w publikacjach – oświadczenia określające indywidualny wkład w ich powstanie, w formie procentowej i opisowej załacznik nr 3

5. raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,

6. zaświadczenie potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK dla kandydatów przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym.

Zaświadczenie to wystawia Uczelniany Zespół załącznik nr 9.

7. oświadczenie ze wskazaniem podmiotu refundującego koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora załącznik załącznik nr 12.

Według efektów uczenia się dla klasyfikacji 8PRK Kandydat musi przedstawić:

 1. egzamin z dyscypliny obejmującej zagadnienia naukowe, będące przedmiotem rozprawy doktorskiej;
 2. potwierdzenie zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym;

   

  lub

  potwierdzenie udziału w przygotowaniu materiałów dydaktycznych (w szczególności karty przedmiotu) i udziału w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wymiarze 5 godzin dydaktycznych wydane przez promotora;
 3. autorstwo/współautorstwo publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej;

   

  lub

  autorstwo/współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej;
 4. potwierdzenie aktywnego udziału w konferencjach naukowych;

   

  lub

  potwierdzenie udziału w przedsięwzięciach upowszechniających naukę np.: festiwale nauki;
 5. egzamin z dyscypliny dodatkowej: ekonomia;

   

  lub

  egzamin z dyscypliny dodatkowej: filozofia;
 6. potwierdzenie ukończenia szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań i know-how związanego z tymi wynikami (certyfikat lub zaświadczenie);

   

  lub

  potwierdzenie zaliczenia/egzamin przedmiotu etyka badań naukowych i ochrona własności intelektualnej;

   

  lub

  potwierdzenie udziału w realizacji projektów badawczych;

   

  lub

  kierowanie projektem badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego

   

  lub

  potwierdzenie udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami;
 7. rozprawa doktorska;
 8. certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,

W przypadku braku certyfikatu lub dyplomu poświadczającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 – Kandydat jest zobowiązany do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez stosowny organ.

Kandydat musi posiadać w swoim dorobku naukowym co najmniej:
 1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B,

   

  lub

 2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii,

W postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie:

po 31 grudnia 2021r. : Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

do 31 grudnia 2021 r., do minimalnego dorobku, o którym mowa zalicza się także artykuły naukowe opublikowane:

 1. w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ujętych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 litera b Ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,
 2. przed 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo części C wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 roku, albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym w przypadku listy B zaliczane będą wyłącznie artykuły naukowe, którym za opublikowanie przyznawanych było co najmniej 10 punktów.

Rada Naukowa podejmuje uchwałę w przedmiocie powołania w postępowaniu o nadanie stopnia doktora trzech recenzentów. Recenzent sporządza recenzję rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora przekazuje Przewodniczący Rady Naukowej.

Rada Naukowa podejmuje uchwałę w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie dopuszczenia Kandydata do obrony rozprawy doktorskiej, o ile co najmniej dwie z recenzji są pozytywne. Niezwłocznie po podjęciu uchwały przewodniczący Rady Naukowej podpisuje stosowne postanowienie. W przypadku postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej postanowienie zawiera uzasadnienie i pouczenie o przysługującym zażaleniu do Rady Doskonałości Naukowej dalej RDN.

Przewodniczący Rady Naukowej, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.

W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.

Dokumenty, o których mowa w ust. 8 Uchwały, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie POL-on.

Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona podczas posiedzenia Rady Naukowej, przy udziale promotora lub promotorów oraz co najmniej dwóch recenzentów albo podczas posiedzenia Komisji Doktorskiej. Posiedzenia mogą być przeprowadzone w formie zdalnej, na podstawie odrębnych przepisów.

Rada Naukowa może powołać Komisję Doktorską do przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

  1. Komisję Doktorską powołuje się odrębnie dla każdego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, wskazując osoby pełniące funkcję przewodniczącego i sekretarza. W skład Komisji – o ile umowa, o której mowa w § 2 ust. 5 Uchwały nie stanowi inaczej – wchodzą:
   • przewodniczący – członek Rady Naukowej reprezentujący dyscyplinę, obejmującą zagadnienia naukowe będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego,
   • promotor lub promotorzy,
   • recenzenci,
   • co najmniej czterech członków Komisji Doktorskiej, reprezentujących daną dyscyplinę naukową/artystyczną, obejmującą zagadnienia naukowe będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.
  2. W przypadku, gdy rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny naukowej/ artystycznej, Rada Naukowa może powołać na członka Komisji Doktorskiej, osobę reprezentującą dyscyplinę, która obejmuje zagadnienia naukowe/artystyczne, będące przedmiotem rozprawy doktorskiej, wykraczające poza obszar dyscypliny, w której prowadzone jest postępowanie w sprawie nadanie stopnia doktora,

Obrona rozprawy doktorskiej jest przeprowadzana podczas posiedzenia Rady Naukowej lub Komisji Doktorskiej, przy udziale promotora lub promotorów oraz co najmniej dwóch recenzentów. Obrona może być przeprowadzona w formie zdalnej, na podstawie odrębnych przepisów.

Ramowy przebieg obrony rozprawy doktorskiej obejmuje następujące etapy:

1. część jawna:

   • stwierdzenie kworum,
   • przedstawienie sylwetki naukowej Doktoranta przez promotora,
   • przedstawienie głównych założeń rozprawy doktorskiej przez Doktoranta,
   • przedstawienie opinii recenzentów,
   • otwarcie dyskusji z możliwością zadawania pytań przez uczestników obrony,
   • o udzielenie odpowiedzi przez Doktoranta,
   • o zamknięcie dyskusji i części jawnej przez przewodniczącego.

2. część niejawna:

   • o dyskusja nad obroną i przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia obrony,
   • o przeliczenie głosów przez sekretarza i przekazanie przewodniczącemu informacji o wyniku głosowania,
   • o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej,
   • o poddanie pod głosowanie wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, w przypadku zgłoszenia go przez co najmniej dwóch recenzentów.

3. ogłoszenie wyników głosowania w sprawie przyjęcia obrony przez przewodniczącego.

Na podstawie uchwały Komisji Doktorskiej w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Rada Naukowa wydaje uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora. W przypadku, gdy w danym postępowaniu nie doszło do powołania Komisji Doktorskiej, obrona odbywa się przed Radą Naukową, która podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej oraz nadania stopnia doktora.

Niezwłocznie po podjęciu przez Radę Naukową uchwały w sprawie nadaniu stopnia doktora Przewodniczący Rady Naukowej podpisuje stosowną decyzję. W przypadku decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, zawiera ona uzasadnienie, a także pouczenie o przysługującym odwołaniu do RDN.

W przypadku wniesienia odwołania od decyzji Przewodniczący Rady Naukowej przekazuje odwołanie do RDN wraz z opinią Rady Naukowej i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania

Doktorant jest zobowiązany do wypełnienia i dostarczenia:

 • nauki o zdrowiu
 • mgr Monika Sikora
 • pok. A 0.09
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 41 349 6989
 • nauki medyczne
 • mgr Małgorzata Szustkiewicz
 • pok. D 1/16
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 41 349 6909

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok