Ułatwienia dostępu

Kierunki studiów Instytutu Nauk o Zdrowiu:

  • Dietetyka
  • Fizjoterapia
  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo
  • Ratownictwo Medyczne
  • Wychowanie Fizyczne
  • Zdrowie Publiczn

O kierunku Pielęgniarstwo

Kierunek Pielęgniarstwo realizowany jest  w formie studiów dwustopniowych. Studia I stopnia  umożliwiają  uzyskania tytułu  licencjata pielęgniarstwa  oraz  studia II stopnia nadające tytuł magistra pielęgniarstwa.

Studia przygotowują do sprawowania  profesjonalnej opieki  medycznej nad pacjentem. W ramach nabytych kompetencji absolwent pielęgniarstwa przygotowany jest do rozpoznawania potrzeb zdrowotnych, diagnozowania stanu zdrowia  pacjenta, planowania i sprawowania  profesjonalnej zindywidualizowanej  opieki pielęgniarskiej, samodzielnego  udzielania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej. Kierunek ma profil praktyczny i mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

 Program studiów opracowany został zgodnie z obowiązującymi standardami  i realizowany jest z wykorzystaniem  metod aktywizujących w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych oraz Centrum Symulacji Medycznych. Studenci  mają zapewnioną możliwość  wszechstronnego rozwoju umiejętności praktycznych twardych i miękkich poprzez symulacje medyczne.   Nauczanie  praktyczne odbywa się w specjalistycznych oddziałach klinicznych przystosowanych do kształcenia studentów.  Wszystkie zajęcia prowadzą profesjonaliści z dużym doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym.

Dla pragnących rozpocząć działalność  naukową zapewniamy wsparcie  w Kole Naukowym Medyk oraz  uczestnictwo w  seminariach i konferencjach naukowych.

Istnieje możliwość zgłębiania tajników zawodu w innych ośrodkach akademickich na terenie Polski w ramach projektu MOST, oraz  dzięki projektowi ERASMUS plus w licznych uczelniach świata.

Tutaj tradycja łączy się z nowoczesnością, kształcimy studentów dla teraźniejszości i przyszłości w duchu wzajemnej życzliwości.

O kierunku Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat.
Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł magistra w zakresie fizjoterapii.


Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Po ukończeniu studiów będą przygotowani do umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej u osób chorych i niepełnosprawnych.


Jeżeli:
- jesteś osobą aktywną, otwartą, lubiącą pracę z ludźmi
- jesteś wrażliwy, empatyczny, cierpliwy
- masz potrzebę niesienia pomocy
to jest to kierunek dla Ciebie!

O kierunku Zdrowie Publiczne

Ochrona zdrowia to rozbudowany kompleks stawiający przed pracownikami wiele interesujących wyzwań. To przestrzeń, która łączy aktywność w odtwarzaniu, utrzymaniu i promowaniu zdrowia, przy jednoczesnej wielowymiarowej komunikacji ze społeczeństwem. Wobec współczesnych złożoności problemów zdrowotnych wykraczających poza ramy medycyny, jakim jest zdrowie na poziomie populacji, zapobieganie chorobom, polepszanie jakości życia, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, istnieje potrzeba kształcenia profesjonalistów  i ekspertów z dziedziny zdrowia publicznego. Zdrowie publiczne to nauka obejmująca zagadnienia związane z szeroko pojętym zdrowiem całej populacji. Studia na tym kierunku dają perspektywę interdyscyplinarnego wykształcenia. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą kreować politykę zdrowotną, zarządzać placówkami medycznymi prowadząc usługi konsultingu promocji zdrowia, kierować rządowymi i pozarządowymi projektami zdrowotnymi, koordynować polskie i międzynarodowe badania naukowe z obszaru zdrowia,  uczestniczyć w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece zdrowotnej.  Kierunek ten jest odpowiedzią na rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa i koniecznością profesjonalizacji osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia .

Celem działalności Collegium Medicum UJK jest wszechstronne rozwijanie i aktywizowanie studentów do udziału w życiu naukowym Uczelni i społeczeństwa oraz przygotowanie absolwentów do konsekwentnego dążenia do osiągania sukcesów i świadomego kierowania rozwojem osobistym i zawodowym. Proponowana koncepcja kształcenia na kierunku Zdrowie Publiczne uwzględnia i wychodzi naprzeciw współczesnym potrzebom krajowego i europejskiego rynku pracy.

Stały wzrost w społeczeństwie odsetka osób potrzebujących wsparcia i pomocy w realizowaniu zadań wspierających i utrzymujących kondycję fizyczną i psychiczną sprzyjającą szeroko pojętemu zdrowiu stwarza potrzebę wykształcenia odpowiedniej liczby wysoko wyspecjalizowanych i profesjonalnych  pracowników zdrowia publicznego przygotowanych do szeroko pojętych działań na rzecz: promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania chorobom, działań interwencyjnych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych oraz wypełniania zadań komunikacyjno-informatycznych w ochronie zdrowia.

O Kierunku Wychowanie Fizyczne

Przed decyzją wyboru zawodu stoją każdego roku setki absolwentów szkół średnich.

Dlaczego warto studiować na kierunku Wychowanie Fizyczne!

Zawód nauczyciela wychowania fizycznego daje możliwość kreowania zdrowego stylu życia wśród młodego pokolenia, ale przede wszystkim bezpośredniego wpływania na  prawidłowy rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży. Stwarza tym samym możliwość pracy z młodymi ludźmi, zapewniając prowadzenie aktywnego, zdrowego trybu życia, łączącego pracę zawodową z zainteresowaniami.

W trakcie studiów:

  • zdobędziesz wiedzę umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie kultury fizycznej, dotyczące pozytywnych zachowań zdrowotnych, w tym roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, głównie w kształtowaniu rozwoju, podtrzymywaniu właściwego poziomu sprawności psychofizycznej, doboru odpowiedniej diety;
  • zdobędziesz gruntowne przygotowanie pedagogiczne oraz kompetencje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w systemie dwustopniowym. (w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) uprawniając do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na każdym etapie nauczania, a także w klubach sportowych, związkach i stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych działających w obszarze kultury fizycznej. Uczelnia zapewnia doskonałe warunki do studiowania i trenowania w  nowoczesnym  Uniwersyteckim Centrum Sportu z halą do gier, salami fitness oraz laboratoriami wysiłkowymi.

Jeżeli w obszarze swoich zainteresowań  odnajdujesz aktywność fizyczną i sport to właśnie kierunek Wychowanie Fizyczne, będzie doskonałym wyborem, gdyż Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy jak i osoby, dla których aktywność ruchowa jest życiową pasją

O kierunku Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne to kierunek z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
Zwiększona liczba wypadków, katastrof oraz wzrost liczby zachorowań na choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego postawił nowe wyzwania przez ratownictwem medycznym w Polsce. Opieka przedszpitalna, u pacjentów z zagrożeniem życia i zdrowia stała się kluczowym aspektem łańcucha przeżycia. To właśnie dzięki rozwojowi ratownictwa medycznego w Polsce pacjenci otrzymują natychmiastową oraz profesjonalną pomoc medyczną. Rośnie więc zapotrzebowanie na zawód ratownika medycznego, który jest filarem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ustawa o Państwowy Ratownictwie Medyczncznym (PRM) stawia szczegółowe kryteria, które muszą zostać spełnione, aby uzyskać tytuł Ratownika Medycznego. Studia na kierunku ratownictwo medyczne dają bogate i rzetelne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu ratownika medycznego. Studenci podczas trzy letnich studiów licencjackich uczą się wykonywać medyczne czynności ratunkowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, poznają szczegółowo anatomię i fizjologię człowieka, a także farmakologię. Szczegółowy plan kształcenia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jest zgodny z Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.  

W toku studiów studenci realizują zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe w oddziałach klinicznych: kardiologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, neurologii, psychiatrii, ortopedii, okulistyki, laryngologii, urologii, neurochirurgii, ortopedii i pediatrii oraz intensywnej terapii. Zajęcia odbywają się także w Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W ramach ćwiczeń praktycznych na Uczelni prowadzone są symulacje wysokiej wierności, symulacje zdarzeń masowych czy ćwiczenia umiejętności na specjalnych trenażerach

Atrakcyjną część studiów stanowią także dwa obozy kondycyjne z zakresu ratownictwa górskiego oraz wodnego, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W toku studiów każdy ze studentów podlega ewaluacji osiąganych przez niego efektów uczenia się w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Poza egzaminami pisemnymi i ustnymi formami oceny postępów w nauce wykorzystywane są także metody: mini CEX (ang. Mini Clinical Examination) - skrócony egzamin kliniczny oraz OSCE (ang. Objective Structured Clinical Examination) lub mini-OSCE, czyli obiektywny, strukturyzowany egzamin kliniczny wykorzystywany dla oceny umiejętności.

Absolwent jest przygotowany do pracy w zespołach ratownictwa medycznego, zespołach wczesnego reagowania, dyspozytorniach medycznych, w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, specjalistycznych służbach ratowniczych takich jak WOPR, GORP, TOPR, jednostkach straży pożarnej. Absolwent posiada również kwalifikacje i umiejętności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy prowadząc działalność szkoleniową. Może on wykorzystać zdobytą w toku studiów wiedzę i umiejętności dotyczące obszaru szkoleń medycznych, szczególnie w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy.

O kierunku Położnictwo

Położnictwo to dział medycyny związany z ginekologią i zajmujący się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Studenci kierunku w czasie studiów pozyskują specjalistyczną wiedzę dotyczącą kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, a także ginekologii i opieki nad noworodkiem. Kształcenie podzielone jest na kilka etapów i rozpoczyna się kształceniem teoretycznym, następnie realizowane są zajęcia praktyczne na trenażerach i symulatorach w centrum symulacji medycznej, a kończy zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi w warunkach placówek ochrony zdrowia (oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

Absolwenci kierunku posiadają szczegółową wiedzę z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium. Są przygotowani do objęcia holistyczną opieką kobiety ciężarnej i rodzącej, a także położnicy i noworodka według najnowszych obowiązujących standardów. Rozpoznają i monitorują ciążę, przyjmują poród siłami natury, organizują i nadzorują opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską, wdrażają do praktyki najnowszą wiedzę, podnoszą jakość opieki położniczo-ginekologicznej, wdrażają nowe metody, techniki i rozwiązania organizacyjne.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej, sanatoriach posiadających jednostki położnicze, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie. Położne mogą prowadzić samodzielne, indywidualne gabinety, udzielając w nich fachowej opieki i porady czy przygotowując do porodu w szkołach rodzenia.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Położnictwo, a także studia trzeciego stopnia w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok