Ułatwienia dostępu

MEDICUS

loga fundusze europejskie pl ujk eu

MEDICUS - centrum symulacji medycznej UJK

 

Projekt pn.: „MEDICUS- centrum symulacji medycznej UJK” nr POWR.05.03.00-00-0004/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Cele i założenia projektu

  1. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie programu rozwojowego na Collegium Medicum oraz utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (dalej WCSM) na kierunku lekarskim w okresie 01.10.2019 r. – 30.06.2023 r.
  2. Projekt bezpośrednio przyczyni się do real. celu szczegółowego Osi V Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, Cel tematyczny 10: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez utworzenie WCSM oraz działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry naukowo-dydaktycznej, instruktorów i techników symulacji. Osiągnięcie celu szczegółowego PO WER nastąpi poprzez realizację programu rozwojowego UJK na Collegium Medicum w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury, podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej oraz kształcenie studentów z wykorzystaniem technik symulacji.
  3. Projekt skierowany jest do 373 studentów (252K/121M) kierunku lekarskiego oraz 46 osób (29K/17M) z kadry dydaktycznej i technicznej Collegium Medicum.
  4. Projekt obejmuje następujące zadania:

-Opracowanie programu rozwojowego Collegium Medicum UJK,

– Wyposażenie sali bloku operacyjnego wraz z pomieszczeniem kontrolnym i umywalnią chirurgiczną,

– Wyposażenie sali OIOM 1wrazz pomieszczeniem kontrolnym Wyposażanie Sali OIOM 2 wraz z pomieszczeniem kontrolnym,

-Wyposażenie sali SOR wraz z pomieszczeniem kontrolnym

-Wyposażenie sal nauczania umiejętności klinicznych,

-Wyposażenie sal z pacjentem standaryzowanym,

-Wyposażenie sali karetki wraz z pomieszczeniem kontrolnym,

-Wyposażenie sal OSCE,

-Doposażenie sali ALS Doposażenie sali BLS,

-Doposażenie sali nauczania umiejętności chirurgicznych,

-Wyposażenie sali umiejętności technicznych,

-Wyposażenie sali wirtualnej rzeczywistości,

-Rozwój potencjału dydaktycznego WCSM,

-Opracowanie bazy scenariuszy Program standaryzowanych pacjentów Współpraca pomiędzy Uczelniami.

Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie programu kształcenia i bazy dydaktycznej na Collegium Medicum przy ul. IX Wieków Kielc 19 w Kielcach, w zakresie symulacji medycznej poprzez wdrożenie Programu rozwojowego i wyposażenie oraz doposażenie sal symulacyjnych przeznaczonych dla kierunku lekarskiego Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej docelowo ma służyć kształceniu praktycznemu lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.

Okres realizacji Projektu: 01.10.2019-30.06.2023

Wartość projektu: 13 916 455,30

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28%: 11 728 788,52 zł

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok