Ułatwienia dostępu

MEDPAT

MEDPAT- Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia

FunduszeEU 300x139 WOJsw 188x88 UE 300x105

 

Termin realizacji: 01.10.2017 r. – 30.06.2021 r.

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury naukowo badawczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ze szczególnym wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych oraz zwiększenie komercyjnego wykorzystania infrastruktury w obszarze badań naukowych z zakresu patologii, terapii radiacyjnej, posturologii i analizy ruchu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 1. Rozbudowę (3306,7 m2) i modernizację (150 m2) infrastruktury kubaturowej na potrzeby laboratoriów medycznych:
  1. Pracownia Fizjologii, Patofizjologii i Mikrobiologii Infekcyjnej,
  2. Zakład Patologii z pracowniami hybrydyzacji in situ oraz biologii molekularnej,
  3. Pracownia Planowania Nowoczesnych Zabiegów Operacyjnych,
  4. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,
  5. Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej,
  6. Pracownia Posturologii i Analizy Ruchu.
 2. Wyposażenie powstałej infrastruktury w meble i sprzęt zapewniający użytkowanie pomieszczeń;
 3. Zakup i montaż aparatury naukowo – badawczej i sprzętu specjalistycznego do prowadzenia badań w ramach działalności gospodarczej i naukowych prac rozwojowych;
 4. Certyfikację laboratoriów i metod badawczych poświadczającą jakość usług komercyjnych;
 5. Implementację inwestycji przez zespół pracowników uczelni.

Rezultaty projektu:

 • 4 przedsiębiorstwa korzystające ze wspartej infrastruktury,
 • 2 projekty B+R,
 • 7 nowych miejsc pracy.

Produkty:

 • 20 mln. zł nakładów na aparaturę naukową,
 • 6 wspartych laboratoriów badawczych,
 • 20 naukowców pracujących w ulepszonej infrastrukturze,
 • 29 przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkiem badawczym,
 • 9,5 tys. zł – inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne
  w projekty w zakresie badań i rozwoju.

Wartość projektu: 39 944 766,07

Wkład Funduszy Europejskich: 34 148 681,46

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Działania 1.1 ,,Wsparcie infrastruktury B+R”, Osi 1 ,,Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie: RPSW.01.01.00-26-0002/17-00  z dnia 29.12.2017r.

Szukaj