Ułatwienia dostępu

Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia

MNiSW 300x105

Projekt pt. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia”
Umowa nr 024/RID/2018/19

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2023 r.

Celem projektu jest intensywny rozwój naukowy i badawczy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu do 2022 r. w odniesieniu do najwyższej kategorii parametrycznej A.

W ramach projektu realizowane będą cztery zadania:

Zadanie 1. Podniesienie jakości badań podstawowych i rozwój naukowy kadry.

Zakres działań / działania będą obejmować: publikacje w czasopismach naukowych, wydanie monografii w dyscyplinie nauk o zdrowiu, wdrożenie programu motywacyjnego kadry naukowo –  badawczej.

Realizacja zadania będzie możliwa poprzez orientację na doskonałość naukową i badawczą skupioną wokół następujących obszarów badawczych:

Obszar 1 – Profilaktyka chorób cywilizacyjnych;
Obszar 2 – Otyłość i zespół metaboliczny;
Obszar 3 – Styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych, profilaktyka uzależnień;
Obszar 4 – Badanie układu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych;
Obszar 5 – Poszukiwania metod prewencji i leczenia wybranych chorób zakaźnych.

Zadanie 2. Rozwój działalności badawczej.

Przewiduje się promocję dla prac badawczych o dużym potencjale innowacyjnym poprzez rozwój infrastruktury oraz uruchomienie laboratoriów na potrzeby realizowanych projektów. Planuje się wykorzystanie laboratoriów i pracowni dla potrzeb projektów badawczo – rozwojowych z uwzględnieniem priorytetów regionu świętokrzyskiego. Rozwój naukowy Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu będzie ściśle powiązany z otoczeniem medycznym poprzez opracowanie wspólnych projektów, transfer technologii, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Działania będą obejmować: program „ABC grantowania”, utworzenie jednostki wsparcia zarządzania projektami, zatrudnienie kadry naukowej, zakup zakup aparatury, urządzeń i licencji niezbędnych do prowadzenia działalności badawczej, zakup materiałów, usług i odczynników do działalności badawczej.

Zadanie 3. Współpraca międzynarodowa.

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadr poprzez aktywną krajową i międzynarodową współprace badawczą.

Działania będą obejmować: zatrudnienie profesorów wizytujących, organizację wizyt studyjnych, staże naukowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, kursy podnoszące kompetencje kadry.

 Zadanie 4. Uczelnia dla regionu.

Wydział będzie wspierał wymianę wiedzy między środowiskiem akademickim a społeczeństwem poprzez upowszechnienie i popularyzację nauki oraz działalność świadomościową, uczestnictwo w programach profilaktycznych oraz wydarzeniach informacyjnych promujący zdrowy styl życia, dobre odżywianie oraz zapobieganie schorzeniom cywilizacyjnym.

Działania będą obejmować: program grantów własnych, działania upowszechniające/Otwarte laboratoria Promocja – wydarzenia/Programy profilaktyczne – zdrowe społeczeństwo przeciwdziałanie/Uniwersytecki kreatywny Mix.

 Wartość projektu: 11 999 000 zł

 

Dokumenty do pobrania:
- Regulamin projektu,
- Załączniki do regulaminu,

Szukaj