Ułatwienia dostępu

Zasady postępowania w przewodzie habilitacyjnym

Załącznik do uchwały nr 51 /2021

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

I. Słownik pojęć

§ 1

Użyte w Regulaminie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (zwanym dalej Regulaminem) pojęcia oznaczają:
1) Uniwersytet – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
2) rektor – Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
3) Statut – Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
4) Senat – Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
5) rada naukowa – radę naukową instytutu właściwą dyscyplinie, w której Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego albo stopnia doktora habilitowanego w zakresie sztuki;
6) ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);
7) habilitant – osobę, ubiegającą się o nadanie stopnia doktora habilitowanego;
8) RDN – Radę Doskonałości Naukowej;
9) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
10) System POL-on – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

II. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie

§ 2

1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego może być przeprowadzone w dyscyplinie naukowej lub artystycznej, w której Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza rada naukowa właściwa dyscyplinie wskazanej we wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
3. Posiedzenia rady naukowej, w sprawach określonych Regulaminem, mogą być przeprowadzane z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku.

§ 3

1. Habilitant składa pisemny wniosek do Uniwersytetu za pośrednictwem RDN.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) wskazanie dziedziny i dyscypliny, w której habilitant ubiega się o nadanie stopnia;
2) opis kariery zawodowej habilitanta;
3) wykaz osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4) wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
3. RDN niezwłocznie przekazuje otrzymany wniosek do przewodniczącego rady naukowej właściwej dyscyplinie naukowej wskazanej we wniosku.
4. Rada naukowa podejmuje uchwały dotyczące:
1) wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
2) powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, składającej się z:
a) 4 członków wyznaczonych przez RDN, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów;
b) 2 członków, w tym sekretarza, będących pracownikami Uniwersytetu;
c) 1 recenzenta, niebędącego pracownikiem Uniwersytetu;
3) wydania decyzji w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
5. Rada naukowa podejmuje uchwały, o których mowa w ust. 4, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Uprawnionymi do głosowania w sprawach, o których mowa w ust. 4, są członkowie rady naukowej posiadający tytuł profesora lub profesora uniwersytetu.
6. Rada naukowa podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 4 pkt 1, w terminie 4 tygodni od dnia wpływu do Uniwersytetu wniosku od RDN. W przypadku uchwały o odmowie przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, przewodniczący rady naukowej przesyła do RDN uchwałę oraz wniosek habilitanta.
7. Informacja RDN o wyznaczonych członkach komisji habilitacyjnej jest niezwłocznie przekazywana do przewodniczącego rady naukowej właściwej dyscyplinie naukowej.
8. Członkiem komisji habilitacyjnej, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może zostać pracownik Uniwersytetu zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, w dyscyplinie, w której prowadzone jest postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w zakresie zagadnień będących przedmiotem tego postępowania.
9. Recenzentem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może zostać osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę, w tym międzynarodową, w dyscyplinie, w której prowadzone jest postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w zakresie zagadnień będących przedmiotem tego postępowania, niebędąca pracownikiem Uniwersytetu, z zastrzeżeniem ust. 10-12.
10. Recenzentem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może zostać osoba nieposiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli właściwa rada naukowa uzna, że osoba ta posiada znaczący dorobek w zakresie zagadnień związanych z osiągnięciami osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.
11. Spełnienie przez kandydata na recenzenta warunku, o którym mowa w ust. 10, rada naukowa potwierdza w uchwale powołującej komisję habilitacyjną.
12. Recenzentem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat dwukrotnie nie dochowała terminu sporządzenia recenzji, o którym mowa w ust. 16.
13. Kandydat na recenzenta przedstawia przewodniczącemu rady naukowej wykaz aktualnych osiągnięć naukowych oraz oświadczenie w przedmiocie dochowania terminu na sporządzenie recenzji, określonego w ustawie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
14. Uchwała, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 2, podejmowana jest w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej, wyznaczonych przez RDN.
15. Do zadań komisji habilitacyjnej należą:
1) przekazanie recenzentom wniosku i dokumentacji pozwalającej na prawidłową weryfikację, czy habilitant spełnia wymogi do nadania stopnia doktora habilitowanego;
2) podjęcie decyzji w przedmiocie kolokwium habilitacyjnego w zakresie osiągnięć naukowych habilitanta, z zastrzeżeniem ust. 18 i 20;
3) przeprowadzanie kolokwium habilitacyjnego w zakresie osiągnięć naukowych habilitanta, z zastrzeżeniem ust. 18 i 20;
4) podjęcie uchwały zawierającej jednoznaczną opinię w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego; opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne;
5) przekazanie przewodniczącemu rady naukowej uchwały, o której mowa w pkt 4, wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji.
16. Recenzenci, w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy, i przygotowują recenzje. Recenzja winna być zakończona konkluzją, czy jest pozytywna czy negatywa.
17. Warunki zapłaty wynagrodzenia przysługującego recenzentowi określa umowa o sporządzenie recenzji. Wzór umowy określają odrębne przepisy.
18. Kolokwium habilitacyjne, o którym mowa w ust. 15 pkt 3, przeprowadza się w przypadku osiągnięć w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. W pozostałych przypadkach decyzję w sprawie przeprowadzenia kolokwium podejmuje komisja habilitacyjna.
19. Kolokwium habilitacyjne, o którym mowa w ust. 15 pkt 3, może być przeprowadzone poza siedzibą podmiotu habilitującego, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
1) transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy kolokwium mogą wypowiadać się w trakcie jego trwania.
20. Sekretarz komisji habilitacyjnej informuje habilitanta o terminie, miejscu oraz formie kolokwium habilitacyjnego, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.
21. Komisja habilitacyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 22.
22. Habilitant może złożyć do komisji habilitacyjnej wniosek o przeprowadzenie głosowania w przedmiocie podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 15 pkt 4, w głosowaniu tajnym. W takim przypadku komisja habilitacyjna podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym.
23. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 15 pkt 5, rada naukowa, w terminie miesiąca od ich otrzymania, podejmuje uchwałę w sprawie wydania decyzji w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Rada naukowa podejmuje uchwałę w sprawie wydania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 15 pkt 4, jest negatywna.
24. Niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie wydania decyzji w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, przewodniczący rady naukowej podpisuje stosowną decyzję. Decyzja o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego zawiera uzasadnienie i pouczenie o przysługującym odwołaniu do RDN.
25. W przypadku gdy habilitant wniesie odwołanie od decyzji, przewodniczący rady naukowej przekazuje je do RDN wraz z opinią rady naukowej i aktami sprawy, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
26. W przypadku wycofania przez habilitanta wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, po powołaniu komisji habilitacyjnej, rada naukowa podejmuje uchwałę o umorzeniu postępowania habilitacyjnego z powodu wycofania przez habilitanta wniosku o przeprowadzenie postępowania.
27. Przewodniczący rady naukowej udostępnia w BIP wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej, recenzje, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem oraz decyzję o nadaniu albo odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.
28. Przewodniczący rady naukowej, udostępnia w systemie POL-on wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, informację o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzje niezwłocznie po ich udostępnieniu.

III. Opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

§ 4

1. Habilitant, niebędący pracownikiem Uniwersytetu, wnosi na rzecz Uczelni opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
2. W przypadku nauczyciela akademickiego albo pracownika naukowego, koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego ponosi zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.
3. Habilitant, niebędący pracownikiem Uniwersytetu, po podjęciu przez radę naukową uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego składa w jednostce właściwej ds. nauki, na wydziale właściwym radzie naukowej, oświadczenie w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Koszty postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego obejmują:
1) wynagrodzenie przewodniczącego oraz sekretarza komisji habilitacyjnej, które wynosi 33% wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów wskazanych w art. 137 ust. 2 ustawy;
2) wynagrodzenie innych, niż wskazani w pkt 1 członków komisji habilitacyjnej, wynosi 17% wynagrodzenia profesora, które zostało określone w art. 137 ust. 2 ustawy;
3) wynagrodzenie recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wynosi 33 % wynagrodzenia profesora, które zostało określone w art. 137 ust. 2 ustawy;
4) koszty dojazdu, noclegu i diet przewodniczącego komisji habilitacyjnej i recenzentów określane są według faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów;
5) pozostałe koszty i wydatki, w tym koszty administracyjne związane z przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w wysokości 15% wynagrodzenia profesora, określonego rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.
5. Koszty i wydatki, o których mowa w ust. 4, nie mogą przekraczać kosztów poniesionych w zakresie niezbędnym do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.
6. Habilitant lub podmiot, o którym mowa w ust. 2, refunduje koszty, o których mowa w ust. 4, na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem. Wzór umowy określają odrębne przepisy.
7. Rektor może zwolnić habilitanta z wniesienia opłaty, w całości lub w części, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy:
1) habilitant kieruje lub kierował grantem badawczym realizowanym w uczelni, finansowanym ze źródeł zewnętrznych;
2) habilitant posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok