Ułatwienia dostępu

Projekty badawcze

polska.jpgujk.jpg

Projekt pt. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia”
Umowa nr 024/RID/2018/19

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.

Celem projektu jest intensywny rozwój naukowy i badawczy Collegium Medicum do 2022 r. w odniesieniu do najwyższej kategorii parametrycznej A.

Zadanie 1. Podniesienie jakości badań podstawowych i rozwój naukowy kadry poprzez:

-publikacje w czasopismach naukowych,

-wydanie monografii w dyscyplinie nauk o zdrowiu,

-wdrożenie programu motywacyjnego kadry naukowo –  badawczej.

Realizacja zadania będzie możliwa poprzez orientację na doskonałość naukową i badawczą skupioną wokół następujących obszarów badawczych:

Obszar 1 – Profilaktyka chorób cywilizacyjnych;
Obszar 2 – Otyłość i zespół metaboliczny;
Obszar 3 – Styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych, profilaktyka uzależnień;
Obszar 4 – Badanie układu ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnostycznych;
Obszar 5 – Poszukiwania metod prewencji i leczenia wybranych chorób zakaźnych.

Zadanie 2. Rozwój działalności badawczej.

Przewiduje się promocję dla prac badawczych o dużym potencjale innowacyjnym poprzez rozwój infrastruktury oraz uruchomienie laboratoriów na potrzeby realizowanych projektów. Planuje się wykorzystanie laboratoriów i pracowni dla potrzeb projektów badawczo – rozwojowych                z uwzględnieniem priorytetów regionu świętokrzyskiego. Rozwój naukowy Collegium Medicum będzie ściśle powiązany z otoczeniem medycznym poprzez opracowanie wspólnych projektów, transfer technologii, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zadanie 3. Współpraca międzynarodowa

Celem zadania jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadr poprzez aktywną krajową i międzynarodową współprace badawczą oraz:

-zatrudnienie profesorów wizytujących,

-organizację wizyt studyjnych,

-staże naukowe krajowe i zagraniczne,

-szkolenia, kursy podnoszące kompetencje kadry.

 Zadanie 4. Uczelnia dla regionu

Collegium Medicum będzie wspierał wymianę wiedzy między środowiskiem akademickim a społeczeństwem poprzez upowszechnienie i popularyzację nauki oraz działalność świadomościową, uczestnictwo w programach profilaktycznych oraz wydarzeniach informacyjnych promujący zdrowy styl życia, dobre odżywianie oraz zapobieganie schorzeniom cywilizacyjnym poprzez:

-program grantów własnych,

-działania upowszechniające tj. Otwarte laboratoria; Programy profilaktyczne – zdrowe społeczeństwo; Uniwersytecki kreatywny Mix.

 Wartość projektu: 11 999 000 zł


Project of Visegrad FundStandard Grant No. 21210329

Quality of life of patients with diabetic foot ulcer  in Visegrad countries

Partners
Comenius University in Bratislava, Jessenius Medical Faculty in Martin, Department of Nursing
University of Ostrava, Faculty of Medicine, Department of Nursing and Midwifery
Semmelweis University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing
Jan Kochanowski University  in Kielce, Department of Nursing and Midwifery

Information of Project V4 DIAFQOL
Project shall last  from 01/09/2012 to 31/08/2013
The aims

  • to study out  the quality of life (QoL) of patients with diabetic foot ulcer
  • to find out differences among these patients depending on selected demographics factors
  • identify different local factors which can contribute to better QoL of the patients 
  • to compare the determinants of quality of life of patients by severity and degree of disability diabetic foot ulcer
  • to create proposal of „best care plan“ for Quality of Life of patients with diabetic foot ulcer in Visegrad

Szukaj