II. Podstawa prawna i postanowienia ogólne

§ 2.

Program został  przygotowany w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

  1. ustawy  z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.),
  2. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. 2010, Nr 123, poz. 839),
  3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia (Dz.U. 2010, Nr 213. poz. 1405),
  4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych (Dz. U. 2009 nr 129 poz. 1067).

§3.

W rozumieniu Programu następujące określenia oznaczają:

  1. Uniwersytet – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  2. Donator – osoba fizyczna, która za życia przystąpiła do Programu na warunkach w nim określonych,
  3. Donariusz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.