IV. Warunki przekazania zwłok do celów naukowych w ramach Programu

§ 7.

 1. Do przekazania po śmierci swoich zwłoki do celów naukowych i przystąpienia do Programu, dawca za życia zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia,  zwanego dalej Aktem przekazania zwłok.
 2. Akt przekazania zwłok zostaje doręczony Uniwersytetowi.
 3. Do ważności oświadczenia – Aktu przekazania zwłok wymagane jest, aby zostało ono  złożone przez osobę pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Akt przekazania zwłok powinien zawierać dane dotyczące dawcy, tj.: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, oświadczenie o przystąpieniu do Programu i przekazaniu zwłok dla celów medycznych, miejsce i datę złożenia oświadczenia oraz notarialnie poświadczony podpis Donatora  i datę sporządzenia.
 5. Oświadczenie Donatora powinno ponadto zawierać dane osób, które zostały poinformowane o  złożeniu przez niego Aktu przekazania zwłok, aby mogły one w przypadku śmierci Donatora poinformować o tym fakcie Uniwersytet.
 6. Wzór Aktu przekazania zwłok stanowi załącznik do niniejszego Programu.

 § 8.

Donatorzy, którzy przystąpili do Programu zobowiązani są do pisemnego informowania Uniwersytetu o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych osobowych i informacji, ujętych w Akcie przekazania zwłok.

 § 9.

Akt przekazania zwłok jest dobrowolny i nieodpłatny, i nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych ani ich obietnicy dla Donatora, ani osób wykonujących jego wolę po śmierci.

 § 10.

Imiona i nazwiska Donatorów są umieszczane na tablicy pamiątkowej, chyba że w Akcie przekazania zwłok nie wyrazili oni na to zgody.

 § 11.

Donatorem może zostać wyłącznie osoba zamieszkała i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12.

 1. Osoby wskazane w Akcie przekazania zwłok, o których mowa w § 7 ust.5 Programu, powinny niezwłocznie zawiadomić Uniwersytet o śmierci Donatora.
 2. Przekazanie zwłok Uniwersytetowi następuje na podstawie decyzji właściwego starosty, o której mowa w § 5 ust.2 Programu.
 3. Od chwili powiadomienia Uniwersytetu o śmierci Donatora, Uniwersytet  na własny koszt zabezpiecza i przewozi zwłoki.

§ 13.

 1. Zwłoki przekazane w ramach Programu do celów naukowych będą wykorzystywane przez Uniwersytet w sposób zapewniający zachowanie godności należnej zmarłemu z poszanowaniem właściwego traktowania ciała w trakcie jego sekcjonowania przez osób uczestniczące, w tym studentów i lekarzy.
 2. Przewidywany okres sekcjonowania zwłok wynosi 4 lata. W sekcjach uczestniczą lekarze i studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, odbywający kształcenie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia te są wyłączone z dostępu innych osób.

 § 14.

W szczególnych przypadkach Uniwersytet zastrzega sobie prawo odstąpienia od przejęcia ciała, w szczególności w przypadku:

 1. zgonu za granicą,
 2. zaawansowanego rozkładu ciała,
 3. zmarłego z rozpoznanym HIV lub WZW typu C,
 4. zwłok poddanych badaniu sekcyjnemu zmarłego w wyniku uogólnionej choroby nowotworowej (powikłania w wyniku chemio i radioterapii).

 § 15.

 1. W przypadku donacji zwłok, Uniwersytet zobowiązany jest do pochowania zwłok zgodnie z wolą Donatora i według wyznania wskazanego przez niego, wyrażonymi w Akcie przekazania zwłok.
 2. O pogrzebie i jego terminie zawiadamiany jest wskazany w Akcie przekazania zwłok członek rodziny, chyba że Donator nie wyraził takiej woli.
 3. Pochówek może nastąpić w grobie rodzinnym Donatora, o ile taka była jego wola   wyrażona w Akcie przekazania zwłok i Uniwersytet uzyska zgodę dysponenta grobu.
 4. W przypadku, gdy Donator nie wskazał sposobu przeprowadzenia pochówku, pochówek jest przeprowadzany w sposób zwyczajowo przyjęty.

 § 16.

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje na warunkach określonych w art. 77-81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity – Dz.U  z 2013 r. poz. 1440 ze zm).

 

ZAłĄCZNIKI:

Plików:
Data-2165poniedziałek, 25 październik 2021 10:20
Wielkość pliku-2165 53.5 KB
Pobierz-2165 270

Data-2164poniedziałek, 25 październik 2021 10:20
Wielkość pliku-2164 147.1 KB
Pobierz-2164 238