Ułatwienia dostępu

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy, tj. od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

Wysokość stypendium wynosi max. do 5 000,00 zł brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentowi VI roku kierunku lekarskiego, który zawrze umowę stypendialną.

Wniosek wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego, przesłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu do Starostwa), w terminie do 27.10.2023 r.

Do wniosku należy dołączyć oryginał zaświadczenia z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym o niekorzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz niepowtarzaniu roku.

Rozmowy z kandydatami, których wnioski spełniły wymagania formalne zostaną przeprowadzone przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Łowickiego 03.11.2023 r.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Łowickiego po zapoznaniu się
ze stanowiskiem Komisji - w terminie nie dłuższym niż do 07.11.2023 r.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna oraz wzór umowy stypendialnej są dostępne na stronie internetowej ZOZ Łowicz: www.zoz.pol.pl oraz BIP Starostwa Powiatowego w  Łowiczu
w zakładce Ogłoszenia i komunikaty: www.bip.powiat.lowicz.pl

Pierwszy absolwent Szkoły Doktorskiej jest już doktorem

W dniu 18 września 2023, mgr Tomasz Sikorski obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Promotorem był Prof. UJK Marek Żak, natomiast sama dysertacja doktorska nosiła tytuł ,,Ocena wpływu treningu dwuzadaniowego i wirtualnej rzeczywistości (WR) na sprawność funkcjonalną osób starszych''.

W dniu 25 września 2023, Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach roku nadała Tomaszowi Sikorskiemu stopień doktorski.

obrona pracy dr T. Sikorski

Plany zajęć dla I roczników

Aktualne plany zajęć dostępne są na indywidualnym koncie studenta na Wirtualnej Uczelni https://wu.ujk.edu.pl/WU/

 

Plan zajęć LEKARSKI I rok stacjonarny 16.10.2023-20.10.2023

Plan Zajęć LEKARSKI I rok niestacjonarny 16.10.2023-20.10.2023

Zarząd Powiatu Radomskiego ogłosił nabór wniosków w sprawie przyznania stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się na kierunku lekarskim.

Plików:
Data-8304wtorek, 10 październik 2023 15:26
Wielkość pliku-8304 67.69 KB
Pobierz-8304 73

Zarząd Powiatu Brzeskiego  podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej – na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Brzeskiego  podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej – na kierunku lekarskim. Po ukończeniu studiów przyszli lekarze będą zobowiązani do pracy przez określony czas w Szpitalu Powiatowym Brzesku. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać  w terminie do dnia 9 października 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Powiatu Brzeskiego

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr 1469/2023 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim z prośbą o rozpowszechnienie informacji o naborze wniosków wśród studentów V i VI roku medycyny.

Data-8170czwartek, 05 październik 2023 12:35
Wielkość pliku-8170 550.62 KB
Pobierz-8170 82

Program stypendialny dla młodych Polaków ze Wschodu

Podczas VI sesji, 23 marca 2015r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął „Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”. Program stypendialny ma zachęcić Polonusów do studiowania w świętokrzyskich szkołach wyższych. Jest on także odpowiedzią na trudną sytuacją Polaków na objętym działaniami wojennymi obszarze Ukrainy, a także w innych krajach dawnego ZSRR.

Narastające poczucie zagrożenia wojną,  a często także trudna sytuacja ekonomiczna Polaków i osób polskiego pochodzenia na Wschodzie, powoduje, że wielu młodych ludzi ucieka z zagrożonych obszarów, szukając dla siebie bezpiecznego miejsca do życia. Przyjęty przez Sejmik Województwa program wychodzić ma naprzeciw ich oczekiwaniom. Proponowana pomoc stypendialna adresowana jest do młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia, w tym repatriantów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu. Chodzi o osoby, które zamierzają podjąć lub kontynuować jednolite studia stacjonarne, lub studia stacjonarne I, II lub III stopnia, realizowane w świętokrzyskich publicznych i niepublicznych szkołach wyższych.

Wnioski, poprzez uczelnie, będą przyjmowane w dwóch terminach: październikowym i marcowym. Pomoc materialna będzie finansowana z budżetu województwa i corocznie określana przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Program będzie uruchomiony od nowego roku akademickiego.

Osobami upoważnionymi do kontaktów w tej sprawie są:

Jolanta Sikora, tel. 41 395 10 72 lub Renata Świercz, tel. 41 395 10 59

Do pobrania:

Uchwała w sprawie udzielania pomocy materialnej Polakom na Wschodzie

Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorzadu Województwa Świętokrzyskiego

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie podatnika

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szukaj