Ułatwienia dostępu

Konkurs grantowy ONKOgranty VII

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do VII edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych.

W VII edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

 1. Płodność chorych na nowotwory
 2. Wsparcie chorego na nowotwór w uzyskiwaniu rzetelnych informacji medycznych
 3. Wzmocnienie roli pacjenta w systemie opieki onkologicznej

Termin zgłaszania projektów upływa 31 października 2023 r.

Wyniki VII edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 18 stycznia 2024 r.

Poniżej dostępne są Regulamin i wniosek aplikacyjny:

Więcej informacji na stronie fundacji: https://ligawalkizrakiem.pl/

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plakat przedstawiający konkurs grantowy ONKOgranty VII

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Prorektor do Spraw Medycznych,

Dziekan i Rada

Collegium Medicum

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

mają zaszczyt zaprosić na

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Uroczystość odbędzie się 5 października 2023 r. o godz. 12:00

w Auli D 0/13 w budynku Wydziału Collegium Medicum

przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej)

  

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Powitanie zaproszonych gości
 • Wystąpienie inauguracyjne

Dziekana Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Marianny Janion

 • Immatrykulacja
 • Gaudeamus
 • Wystąpienie zaproszonych gości
 • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Andrzeja Jaroszyńskiego

Nefrologia przyszłości, czy medycyna jutra?”

 • Zakończenie uroczystości.

Spotkanie organizacyjne na kierunku Farmacja

Spotkanie organizacyjne na kierunku Farmacja odbędzie się w dniu 4.10.2023 r. o godz. 8.00. w sali D_1/11 (ul. IX Wieków Kielc 19a, (1 piętro, główne wejście od ul. Radiowej).

Konkurs na funkcję Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych

REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs

na funkcję Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych

Do konkursu może przystąpić osoba:

 1. spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana karą dyscyplinarną,
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
 1. posiadająca tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz stopień naukowy doktora oraz tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.
 1.  posiadająca udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora,
 2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego w dziedzinie/dyscyplinie  prowadzonej w jednostce,
 3. informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 4. koncepcję działalności jednostki,
 5. własnoręczne oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji kierowniczej – Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
 6. formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w dodatkowo zamkniętej kopercie); albo informację, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż  urodził się po dniu 31 lipca 1972 r.

Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych”.

Termin ogłoszenia konkursu: 2 października 2023

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 105) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2023 do godz.15.30.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy po sprawdzeniu złożonych dokumentów zostaną dopuszczeni do drugiego etapu postępowania – 20 października 2023.

Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną powoduje wykluczenie tego kandydata z postepowania konkursowego.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 20 października 2023.

Załączniki:
1. Oświadczenie osoby kandydującej na funkcję Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych
2. Informacje o konkursie
3. Załącznik 1a do ustawy lustracyjnej
4. Załącznik 2a do ustawy lustracyjnej

Zaproszenie na wykład prof. dr hab. Marii Siemionow

J. M. Rektor

Prorektor do Spraw Medycznych

Dziekan Collegium Medicum

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

mają zaszczyt zaprosić 

na wykład

pt. "Innowacje w Medycynie Regeneracyjnej" prof. dr hab. Marii Siemionow Doktora Honoris Causa UJK – wybitnej polskiej uczonej w dyscyplinie nauk medycznych, której przełomowym i nowatorskim osiągnięciem w zakresie transplantologii był pierwszy na świecie kompleksowy przeszczep twarzy.

Wykład  odbędzie się 2 października 2023 r. o godz. 10:00

w Auli 0/13 w budynku Wydziału Collegium Medicum

przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej)

Spotkania organizacyjne Wychowanie fizyczne

Spotkania organizacyjne

dla studentów rozpoczynających kształcenie na kierunku Wychowanie Fizyczne

 

I rok WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPIEŃ stacjonarne

dn. 02.10.2023 r. (poniedziałek)

godz.  10:30

 sala CM_B1.25

I rok WYCHOWANIE FIZYCZNE II STOPIEŃ stacjonarne

 

dn. 02.10.2023 r. (poniedziałek)

godz.  13:00

 sala CM_D1/11

 

Plan zajęć prosimy sprawdzać na Wirtualnej Uczelni

Szukaj