Ułatwienia dostępu

22 grudnia dniem rektorskim

Decyzją prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustanawia się dzień 22 grudnia 2023 roku (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia”

Szanowni Państwo,

w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a w szczególności pracowników badawczo-dydaktycznych Collegium Medicum, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu podsumowującym realizację projektu pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia”.

Wydarzenie ma na celu przedstawienie wyników badań finansowanych w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” oraz możliwości ich komercjalizacji. Zaprezentowany zostanie potencjał naukowo-badawczy i laboratoria Collegium Medicum.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 13.00 w Auli 0/12a w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej).

PROGRAM

Otwarcie konferencji

13:00-13:15  dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK, Kierownik projektu pn. Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia

Prezentacja potencjału jednostek naukowo-badawczych oraz realizowanych projektów

13:15-13:30 Zakład Mikrobiologii i Immunologii- dr hab. n. med. Bonita Durnaś prof. UJK

13:30-13:45 Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej z Pracownią Histologii i Medycyny Sądowej- dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz prof. UJK, dr Monika Wawszczak-Kasza

13:45-14:00 Katedra Medycyny Zabiegowej, z Pracownią Genetyki Medycznej- dr n. wet. Sylwia Terpiłowska

14:00-14:15 Zakład Zdrowia Publicznego - dr hab. n. hum Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK

14:15-14.30 Katedra Nauk Farmaceutycznych, dr Ewelina Błońska-Sikora

14:30-14:45 Katedra Medycyny Zabiegowej, z Pracownią Genetyki Medycznej- prof. dr hab. Stanisław Głuszek, dr hab. n. o zdr. Wioletta Adamus-Białek prof. UJK

14:45-15:00 Podsumowanie spotkania- JM Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek

Wirtualni Pacjenci w ramach projektu E+DIETing_LAB

Stymulacja studentów i utrzymanie ich zaangażowania w prezentowane treści to nieustanna walka, z którą borykają się wykładowcy. Ponieważ przyszłe pokolenia studentów to „cyfrowi tubylcy”, przyzwyczajeni do stymulujących treści i zajęć dostępnych na wyciągnięcie ręki, wykładowcy coraz częściej włączają elementy cyfrowe do swoich programów nauczania. Ta innowacja może być przyszłością uczenia się.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego właśnie rozpoczyna pierwsze interakcje studentów z nowym narzędziem służącym do samokształcenia, stworzonym w międzynarodowym projekcie E+DIETing_LAB Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service w ramach Programu Erasmus+. Celem, którego jest wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych stosowanych w nauczaniu na kierunku Dietetyka, które oparte jest na uczeniu się przez doświadczanie z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi cyfrowych takich jak np. awatary, boty i sztuczna inteligencja.  

Interdyscyplinarny zespół naukowców z 6 europejskich Uniwersytetów: Universidad Europea del Atlántico i Universidad de Valladolid z Hiszpanii, Fachhochschule St Poelten Gmbh z Austrii, Universidade do Porto z Portugalii, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen z Belgii oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył pierwszy etap projektu. W wyniku podjętych działań zostało opracowane Digital Lab for Education in Dietetics (self-learning tool based on real-based cases of patients and interactions with a virtual patient) – narzędzie do samokształcenia dla studentów oparte na rzeczywistych przypadkach pacjentów i interakcji z pacjentem wirtualnym w obszarach takich jak: żywienie w cukrzycy, chorobach nowotworowych, chorobach nerek, otyłości, nadwadze, zaburzeniach odżywiania, żywienie osób starszych i dzieci.

Studenci III roku kierunku Dietetyka od 1.12.2023 rozpoczęli pracę z narzędziem oraz doskonalenie technik przeprowadzania wywiadów żywieniowych z pacjentami. Do dyspozycji studentów udostępniono 5 Botów (przypadków klinicznych) reprezentujących różne jednostki chorobowe, których podstawą leczenia jest modyfikacja diety i nawyków żywieniowych. Każdy student po przeprowadzeniu wywiadu żywieniowego z „pacjentem” ocenia jego sposób żywienia, najczęściej popełnianych błędów i związanego z nimi ryzyka dla zdrowia. Na podstawie udzielonych odpowiedzi aplikacja generuje raport końcowy dzięki, któremu student wie, jakie popełnił błędy i czy jego diagnoza i zalecany sposób dietoterapii były prawidłowe.

na ekranie laptopa są 4 osoby, pacjenci

ekran monitora i kobieta siedzi tyłem

studentki siedzą w sali komputerowej

dwie studentki i dwa komputery

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Sikorskiej

temat: „Ocena jakości usług zdrowotnych związanych z wystawianiem recept przez pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego”

mgr Magdalena Sikorska, Prorektor D. Kozieł, prof. E. Suliga, dr Tomasz Sikorski, prof. W. Adamus-Białek

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Fortunki

temat: Ocena stanu wiedzy i potrzeba edukacji personelu pielęgniarskiego na temat zakażeń szpitalnych

grupa osób, mgr Kamila Fortunka, Prorektor Dorota Kozieł, prof. W. Adamus-Białek, dr B. Szczepankowska-Wołwiec, dr G. Król, prof. E. Suliga

Kampania poświęcona wiedzy o antybiotykach

www.antybiotyki.edu.pl

W dniu 18 listopada br. przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, a w dniach 18 – 24 listopada br. obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Obie ogólnopolskie kampanie wiedzy o antybiotykach koordynuje w Polsce Narodowy Instytut Leków.

Celem działań podjętych w ramach obu kampanii jest zwrócenie uwagi oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie narastania i rozprzestrzenienia się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

W bieżącym roku szczególny nacisk położono na cele określone w przyjętym w czerwcu 2023 roku zaleceniu Rady Unii Europejskiej (2023/C 220/01) w sprawie wzmożenia działań UE na rzecz intensyfikacji działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie”. Koncepcja „Jedno zdrowie” oznacza podejście zakładające działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin lokalnych, na szczeblu krajowym i globalnym w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Więcej materiałów i informacji na temat obu kampanii poświęconych antybiotykom można znaleźć na stronach  https://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php oraz https://antybiotyki.edu.pl/.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami stosowania antybiotyków, a także ich wdrażania w życie w przypadku konieczności stosowania lub przyjmowania tej grupy leków.

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U.2022.1002).

INFORMACJA NA TEMAT OPORNOŚCI NA ANTYBIOTYKI

OPORNOŚĆ NA ANTYBIOTYKI NA WESOŁO – ZESTAW 8 PLAKATÓW

Szukaj