Ułatwienia dostępu

Konkurs na funkcję Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych

REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs

na funkcję Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych

Do konkursu może przystąpić osoba:

 1. spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana karą dyscyplinarną,
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
 1. posiadająca tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz stopień naukowy doktora oraz tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.
 1.  posiadająca udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora,
 2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego w dziedzinie/dyscyplinie  prowadzonej w jednostce,
 3. informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 4. koncepcję działalności jednostki,
 5. własnoręczne oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji kierowniczej – Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
 6. formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w dodatkowo zamkniętej kopercie); albo informację, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż  urodził się po dniu 31 lipca 1972 r.

Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych”.

Termin ogłoszenia konkursu: 2 października 2023

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 105) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2023 do godz.15.30.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy po sprawdzeniu złożonych dokumentów zostaną dopuszczeni do drugiego etapu postępowania – 20 października 2023.

Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną powoduje wykluczenie tego kandydata z postepowania konkursowego.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 20 października 2023.

Załączniki:
1. Oświadczenie osoby kandydującej na funkcję Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych
2. Informacje o konkursie
3. Załącznik 1a do ustawy lustracyjnej
4. Załącznik 2a do ustawy lustracyjnej

Zaproszenie na wykład prof. dr hab. Marii Siemionow

J. M. Rektor

Prorektor do Spraw Medycznych

Dziekan Collegium Medicum

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

mają zaszczyt zaprosić 

na wykład

pt. "Innowacje w Medycynie Regeneracyjnej" prof. dr hab. Marii Siemionow Doktora Honoris Causa UJK – wybitnej polskiej uczonej w dyscyplinie nauk medycznych, której przełomowym i nowatorskim osiągnięciem w zakresie transplantologii był pierwszy na świecie kompleksowy przeszczep twarzy.

Wykład  odbędzie się 2 października 2023 r. o godz. 10:00

w Auli 0/13 w budynku Wydziału Collegium Medicum

przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej)

Spotkania organizacyjne Wychowanie fizyczne

Spotkania organizacyjne

dla studentów rozpoczynających kształcenie na kierunku Wychowanie Fizyczne

 

I rok WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPIEŃ stacjonarne

dn. 02.10.2023 r. (poniedziałek)

godz.  10:30

 sala CM_B1.25

I rok WYCHOWANIE FIZYCZNE II STOPIEŃ stacjonarne

 

dn. 02.10.2023 r. (poniedziałek)

godz.  13:00

 sala CM_D1/11

 

Plan zajęć prosimy sprawdzać na Wirtualnej Uczelni

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOSMETOLOGIA I rok I stopień stacjonarne

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku I stopnia stacjonarne na kierunku Kosmetologia odbędzie się dnia  03.10.2023r. o godzinie 08.00 w sali D 1/6.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOSMETOLOGIA I rok I stopień niestacjonarne

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku I stopnia niestacjonarne na kierunku Kosmetologia odbędzie się dnia  15.10.2023r. o godzinie 15.45 w sali D 1/10.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOSMETOLOGIA I rok II stopień

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku II stopnia kierunku Kosmetologia odbędzie się dnia 02.10.2023r. o godzinie 12.30 w sali B 3.32.

Szukaj