Ułatwienia dostępu

Akcja oddawania krwi 24.10.2023 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych

Plakat oddaj krew

ZAPRASZAMY NA AKCJĘ ODDAWANIA KRWI W DNIU 24.10.2023 r. tj. wtorek w godz. OD 9.00 DO 14.00 na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych budynek D CPiB na parterze.

Pilnie potrzebna krew. „W imieniu chorych oczekujących na krew, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z apelem do krwiodawców – społeczności akademickiej o honorowe oddawanie krwi.

Dar Krwi pilnie potrzebny jest chorym, w tym dzieciom z oddziałów hematologicznych, pacjentom z chorobami nowotworowymi, z krwotokami, poszkodowanym w wypadkach, czekającym na operacje chirurgiczne i kardiochirurgiczne oraz pacjentom dializowanym.

Jedynym źródłem tego bezcennego leku jest każda zdrowa, pełnoletnia osoba, o masie ciała powyżej 50 kg.

Krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje:
- 2 dni wolnego – zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w miejscu pracy lub nauki w dniu oddania krwi i w następnym,
- 9 czekolad, zwrot kosztów za dojazd do najbliższej placów służby krwi RCKiK w Kielcach,
- bezpłatny 30 dniowy bilet komunikacji miejskiej na terenie miasta Kielce.

Serdecznie zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i Oddziałów Terenowych: w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu i Skarżysku Kamiennej. Więcej informacji o dniach i godzinach otwarcia placówek RCKiK w Kielcach na www.rckik-kielce.com.pl

Chorzy ze świętokrzyskich szpitali liczą na Waszą pomoc.

Pamiętajmy, że łączy nas krew, która ratuje życie!

Jesteśmy przekonani, że nagłośnienie w/w apelu za pośrednictwem Państwa środków przekazu wpłynie na wzrost świadomości w tej jakże ważnej kwestii społecznej, co w konsekwencji przełoży się na większą ilość pozyskiwanej przez nas krwi potrzebnej do ratowania życia i zdrowia pacjentów w świętokrzyskich szpitalach.

Podczas akcji oddawania krwi można również dokonać rejestracji na potencjalnego dawcę szpiku.

Koordynator Akcji
mgr Katarzyna Krzak
Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

logo lubuskie warte zachodu

Data-8309piątek, 13 październik 2023 15:23
Wielkość pliku-8309 163.86 KB
Pobierz-8309 85

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Uwaga studenci medycyny!

- wydłużono termin składania wniosków

 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki 2023/2024 tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 roku. Wniosek należy złożyć do dnia 30 października 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie BIP pod adresem: https://bip.powiat-wloszczowa.pl – zakładka „Komunikaty i ogłoszenia”.

 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wysokość świadczenia wynosi 2 000 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki 2023/2024 tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 roku. Wniosek należy złożyć osobiście
w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do dnia 30 października 2023 r.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
  2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu,
    a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. JANA PAWŁA II we Włoszczowie.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
  2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
  3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendium zostały określone
w regulaminie.

plakat stypendium dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy, tj. od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

Wysokość stypendium wynosi max. do 5 000,00 zł brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentowi VI roku kierunku lekarskiego, który zawrze umowę stypendialną.

Wniosek wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego, przesłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu do Starostwa), w terminie do 27.10.2023 r.

Do wniosku należy dołączyć oryginał zaświadczenia z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym o niekorzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz niepowtarzaniu roku.

Rozmowy z kandydatami, których wnioski spełniły wymagania formalne zostaną przeprowadzone przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Łowickiego 03.11.2023 r.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Łowickiego po zapoznaniu się
ze stanowiskiem Komisji - w terminie nie dłuższym niż do 07.11.2023 r.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna oraz wzór umowy stypendialnej są dostępne na stronie internetowej ZOZ Łowicz: www.zoz.pol.pl oraz BIP Starostwa Powiatowego w  Łowiczu
w zakładce Ogłoszenia i komunikaty: www.bip.powiat.lowicz.pl

Pierwszy absolwent Szkoły Doktorskiej jest już doktorem

W dniu 18 września 2023, mgr Tomasz Sikorski obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Promotorem był Prof. UJK Marek Żak, natomiast sama dysertacja doktorska nosiła tytuł ,,Ocena wpływu treningu dwuzadaniowego i wirtualnej rzeczywistości (WR) na sprawność funkcjonalną osób starszych''.

W dniu 25 września 2023, Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach roku nadała Tomaszowi Sikorskiemu stopień doktorski.

obrona pracy dr T. Sikorski

Plany zajęć dla I roczników

Aktualne plany zajęć dostępne są na indywidualnym koncie studenta na Wirtualnej Uczelni https://wu.ujk.edu.pl/WU/

 

Plan zajęć LEKARSKI I rok stacjonarny 16.10.2023-20.10.2023

Plan Zajęć LEKARSKI I rok niestacjonarny 16.10.2023-20.10.2023

Szukaj