Problemy z platformami zdalnego nauczania.

Uwaga studenci!
W związku z problemami jakie pojawiły się z dostępem do platformy office.com oraz platforma.ujk.edu.pl został utworzony adres cmit@ujk.edu.pl. Ten adres ma priorytet przed adresami imiennymi informatyków wydziałowych.

Na powyższy adres e-mail prosimy wysyłać wszystkie prośby dotyczące resetu haseł, utworzenia konta itp.
Wiadomość powinna zawierać dane wg schematu:
Imię Nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, adres e-mail.
W temacie proszę wpisać nazwę platformy, której dotyczy problem.

Taki sposób komunikacji w znaczny sposób usprawni i przyspieszy rozwiązywanie powstałych problemów.

 

Drodzy Studenci,

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku wznawiamy wybrane zajęcia dydaktyczne (Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych).

W pierwszej kolejności realizowane będą zajęcia laboratoryjne i w pracowniach symulacji, na ostatnich latach studiów.

Zajęcia będą prowadzone wg zasad określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 roku zamieszczonych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Pismo GIS Z Dnia 12 Maja 2020 R - Zalecenia Dot Organizacji Zajęć (201.6 KiB)

Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków studiów przedstawione zostaną w dniu 22 maja 2020 roku.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Prorektor ds. medycznych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacja dla Studenta

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA
Collegium Medicum, UJK Kielce
DO ODBYWANIA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH
(do zajęć/ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych)

 Informacja dla Studenta

 Przed wejściem na zajęcia praktyczne Student zobowiązany jest okazać się nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a przed rozpoczęciem praktyk -kierunkowemu opiekunowi praktyk oraz opiekunowi w oddziale:

 1. Oryginałem ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych zawierającej wpisy:  
 • Wyniki badania kału na nosicielstwo
 • Ważne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (orzeczenie takie wydaje lekarz posiadający uprawnienia do badań profilaktycznych – niektórzy lekarze POZ oraz medycyny pracy). Orzeczenie to trzeba aktualizować, gdy został wyznaczony termin następnego badania.

Uwaga!

Wszyscy Studenci I roku studiów mają możliwość bezpłatnego wykonania badań na nosicielstwo na podstawie pisma skierowanego przez Uczelnię do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Kielcach, przy ulicy Jagiellońskiej.

2. Dokumentem potwierdzającym zaszczepienie się szczepionką WZW typu B

3. Ważnymi polisami ubezpieczeniowymi:

 •  Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych (podczas praktycznej nauki zawodu)
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) z klauzulą obejmującą koszty leczenia po ekspozycji (narażenie/zakażenie wirusem HIV, WZW)

Uwaga!

Posiadanie polisy OC i NNW zabezpiecza  Studenta  przed  poniesieniem odpowiedzialności finansowej w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń czy  wyrządzonej przez Studenta krzywdy podczas praktycznej nauki zawodu. 

Zakup polisy OC i NNW przez Studenta jest możliwy cały czas pod adresem http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

4. W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – Kartą Obiegową z wpisami dokumentującymi odbycie szkolenia BHP, przeciwpożarowego i zakażeń szpitalnych.

Egzamin na kierunku Dietetyka II rok

Studia stacjonarne – Dietetyka pediatryczna 3.07.2020 (piątek) godzina 10:00
Żywienie w otyłości i chorobach metabolicznych 29.06.2020 (poniedziałek) godzina 10:00

Studia niestacjonarne – Dietetyka pediatryczna 3.07.2020 (piątek) godzina 18:00 Żywienie w otyłości i chorobach metabolicznych  27.06.2020 (sobota) godzina 10:00

Gratulacje dla laureatów nagród

Z dumą przyjęliśmy informację o przyznaniu Nagród Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe lub organizacyjne za rok akademicki 2018/2019 dla studentów Collegium Medicum:

 1. Anna Michalska – kierunek lekarski  
 2. Rafał Ślusarczyk – kierunek lekarski  
 3. Ada Bielejewska – kierunek lekarski  
 4. Arkadiusz Bociek – kierunek lekarski  
 5. Jakub Kałwa – kierunek lekarski  
 6. Antonios Gwóźdź – kierunek lekarski  
 7. Izabela Oleś – kierunek pielęgniarstwo

Serdecznie gratulujemy laureatom nagród i życzymy dalszych sukcesów.

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Prorektor ds. medycznych
Prof. dr hab. Marianna Janion
Dziekan Collegium Medicum

 

Wyniki konkursu w ramach e-juwenaliów

Z radością informujemy o wynikach konkursów w ramach pierwszych w historii e-juwenaliów. Pani Izabela Oleś zdobyła II miejsce za najlepszy strój a Pani Anna Czesak III miejsce w konkursie „Na zdrowie z Janem Kochanowskim” za film z ciekawą muzyczną interpretacją fraszki „Na zdrowie”.

Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie studentów Collegium Medicum.


Prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Prorektor ds. medycznych
Prof. dr hab. Marianna Janion
Dziekan Collegium Medicum

 

KOMUNIKAT nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu UJK na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, iż:

 1. Zgodnie z Uchwałą nr 6 OKW, zgłoszenia kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na kandydowanie –
  w grupie profesorów i profesorów uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum, Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje w dniach od
  1 czerwca 2020 roku do 8 czerwca 2020
  roku w godzinach 9.30 – 13.00, w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc 19a, pokój 1/12a – Dziekanat Collegium Medicum.

  Uchwała Nr 6 2020 W Sparwie Wyznaczenia Terminu I Miejsca Zgłaszania Kandydatów Do Senatu UJK (35.0 KiB)

 2. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się wg wzorów formularzy określonych w Uchwale nr 29 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UJK w Kiecach z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie określenia wzorów oświadczeń o spełnieniu wymogów przez osoby kandydujące do senatu UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024, wzoru zgłoszenia kandydata oraz wzoru listy potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i oświadczenia kandydata.

  Uchwala-UKW Nr-29-2020-wzory-oswiadczen-i-zgloszenia-Senatorowie (253.8 KiB)

 3. Zgodnie ze Statutem UJK
  a. bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym na Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (§ 101),
  b. członek społeczności akademickiej korzysta z prawa wyborczego tylko w 1 jednostce organizacyjnej i wyłącznie w 1 grupie społeczności akademickiej (§ 103),
  c.każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania takiej liczby kandydatów, jaka ma być wybrana w głosowaniu, w którym uczestniczy, a wybór przedstawicieli do organów kolegialnych następuje w danej grupie spośród jej członków (§ 103),
  d. w wyborach do Senatu osoby należące do grup określonych w § 46 ust.1 – punkt 2 (grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni) oraz punkt 3 (grupa pozostałych nauczycieli akademickich) – wybierają członków Senatu ze swego grona (§ 157).

   Przewodnicząca
  Okręgowej Komisji Wyborczej
  Collegium Medicum UJK w Kielcach
  Dr n. med. Grażyna Wiraszka
 4.  

 

II cz. kursu PNF

Druga część kursu PNF odbędzie się w dniach 29.05.2020  –  02.06.2020 roku, każdego dnia w godzinach 9.00 – 18.00. Przewidziane przerwy godz. 10. 00 (15 min), 13.00 (1 godz.), 16.00 (15 min.).

Ratownictwo Medyczne – Organizacja zajęć dydaktycznych

Organizacja zajęć dydaktycznych od 25.05.2020 roku dla kierunku ratownictwo medyczne

Ratownictwo Medyczne / Rok III / Studia stacjonarne

Zajęcia do realizacji w Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum UJK: medycyna ratunkowa (10 godzin), medyczne czynności ratunkowe (10 godzin), praktyka zawodowa w warunkach symulacji  (30 godzin). Pozostałe zajęcia z semestru letniego, w tym praktyka zawodowa (150 godzin) odbywają się  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj dalej Ratownictwo Medyczne – Organizacja zajęć dydaktycznych