Godziny Rektorskie

W dniu 15.10.2020 r. (tj. czwartek) w godzinach 12:00-14:00

GODZINY REKTORSKIE

(wolne od zajęć dydaktycznych)

z okazji Inauguracji Roku Akademickiego

Konsultacje

Konsultacje pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu mających zajęcia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2019/2020:

 1. Dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski 20.09.2020 r. (nd.) godz. 11.00-13.00 s. CM_D_1/8
 2. Dr n. med. Marcin Bugajski 19.09.2020 r. (sob.) godz. 13.00-15.00 s. CM_D_1/8
 3. Mgr Kamil Markowski 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_D_1/8
 4. Dr n. o kf. Małgorzata Markowska 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_B2.23
 5. Dr n. o zdr. Tomasz Winiarczyk poniedziałki w godz. 10.00-11.00 UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK
 6. Mgr Marzena Reliszka 16.09.2020 r. (śr.) godz. 14.00-16.00 s. CM_B1.13
 7. Mgr Włodzimierz Sterkowicz terminy konsultacji zaliczeń z TiM PN i Metodyki w-f w Uniwersyteckim Centrum Sportu  14.09.2020r. oraz 21.09.2020r.  godz.10.00-11.00
 8. Prof. UJK dr hab. n. hum. Roman Starz konsultacje stacjonarne w sesji poprawkowej odbędą się: 23.09.2020 (środa), 10.00-11.30, pok. 224, w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny. Można także konsultować się mejlowo (w dowolnym terminie): roman.starz@ujk.edu.pl
 9. Dr Renata Kowal – do dyspozycji studentów w systemie on-line od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 17.00. Wstępnie termin spotkania stacjonarnego 26.09.2020
 10. Dr n. o zdr. Paulina Sztandera 23.09.2020 r. o14. 45 do 15.15 s. CM_D1/8
 11. Dr n. o kf. Rafał Pawłowski 17 i 24 IX (czwartek) 8.00-9.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.13
 12. Mgr Grzegorz Osiakowski czwartek 17.09.2020 r. (czw.) godz.10.00-11.00 i 21.09.2020 r. (pon.) godz.10.00-11.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.14
 13. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 19.09.2020 r. (sob.) godz. 9.30-10.30 w s. CM_D_0/8
 14. Dr n. med. Anna Lipińska 21.09.2020 r. (pon.) godz. 15.45-16.45 s. CM_A -1.01d
 15. Dr Mirosław Rutkowski – w czasie poprawkowej sesji egzaminacyjnej Pan Doktor codziennie jest dostępny dla Studentów za pomocą poczty UJK, oraz on-line w czasie rzeczywistym  za pomocą aplikacji TEAMS w dn. 23.09.2020 w godz.9:00-12:00 (zaliczenia poprawkowe)
 16. Mgr Marta Mierzwa-Molenda 23.09.2020 r. (śr.) godz. 8.00-9.00 s. CM_B2.22
 17. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 30.09.2020 r. (śr.) godz. 13.45-14.45 w s. CM_B2.22

Międzyuczelniany Bank Scenariuszy

 

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, UJK w Kielach, opis pod zdjęciem treści, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

opis treści z zdjęcia: W ramach współpracy międzyuczelnianej z Uniwersytetami Rzeszowskim i Zielonogórskim opracowano scenariusze do zajęć wysokiej wierności metodą symulacji medycznej, które są dostępne dla kadry dydaktycznej UJK CM

 

Problemy z platformami zdalnego nauczania.

Uwaga studenci!
W związku z problemami jakie pojawiły się z dostępem do platformy office.com oraz platforma.ujk.edu.pl został utworzony adres cmit@ujk.edu.pl. Ten adres ma priorytet przed adresami imiennymi informatyków wydziałowych.

Na powyższy adres e-mail prosimy wysyłać wszystkie prośby dotyczące resetu haseł, utworzenia konta itp.
Wiadomość powinna zawierać dane wg schematu:
Imię Nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, adres e-mail.
W temacie proszę wpisać nazwę platformy, której dotyczy problem.

Taki sposób komunikacji w znaczny sposób usprawni i przyspieszy rozwiązywanie powstałych problemów.

Nagłówek prorektora ds. medycznych prof. dr hab. n. med. Stanisława Głuszka, zawierający logo oraz datę: Kielce 18.05.2020r.

 

Drodzy Studenci,

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku wznawiamy wybrane zajęcia dydaktyczne (Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych).

W pierwszej kolejności realizowane będą zajęcia laboratoryjne i w pracowniach symulacji, na ostatnich latach studiów.

Zajęcia będą prowadzone wg zasad określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 roku zamieszczonych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Pismo GIS Z Dnia 12 Maja 2020 R - Zalecenia Dot Organizacji Zajęć (201.6 KiB)

Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków studiów przedstawione zostaną w dniu 22 maja 2020 roku.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Prorektor ds. medycznych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacja dla Studenta

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA
Collegium Medicum, UJK Kielce
DO ODBYWANIA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH
(do zajęć/ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych)

 Informacja dla Studenta

 Przed wejściem na zajęcia praktyczne Student zobowiązany jest okazać się nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a przed rozpoczęciem praktyk -kierunkowemu opiekunowi praktyk oraz opiekunowi w oddziale:

 1. Oryginałem ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych zawierającej wpisy:  
 • Wyniki badania kału na nosicielstwo
 • Ważne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (orzeczenie takie wydaje lekarz posiadający uprawnienia do badań profilaktycznych – niektórzy lekarze POZ oraz medycyny pracy). Orzeczenie to trzeba aktualizować, gdy został wyznaczony termin następnego badania.

Uwaga!

Wszyscy Studenci I roku studiów mają możliwość bezpłatnego wykonania badań na nosicielstwo na podstawie pisma skierowanego przez Uczelnię do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Kielcach, przy ulicy Jagiellońskiej.

2. Dokumentem potwierdzającym zaszczepienie się szczepionką WZW typu B

3. Ważnymi polisami ubezpieczeniowymi:

 •  Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych (podczas praktycznej nauki zawodu)
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) z klauzulą obejmującą koszty leczenia po ekspozycji (narażenie/zakażenie wirusem HIV, WZW)

Uwaga!

Posiadanie polisy OC i NNW zabezpiecza  Studenta  przed  poniesieniem odpowiedzialności finansowej w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń czy  wyrządzonej przez Studenta krzywdy podczas praktycznej nauki zawodu. 

Zakup polisy OC i NNW przez Studenta jest możliwy cały czas pod adresem http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

4. W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – Kartą Obiegową z wpisami dokumentującymi odbycie szkolenia BHP, przeciwpożarowego i zakażeń szpitalnych.

Informacja dot. stypendiów ministra

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stypendiów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021, poz. 725), wnioski wraz z załącznikami składane są do Rektora w wersji papierowej i elektronicznej, po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny przez Dziekana Wydziału/Filii. Wnioski należy przekazać do Działu Spraw Studenckich i Doktorantów w terminie do dnia 23 września 2021 r.

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca do składania wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.  W przypadku studenta V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI koku studiów.

Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie.

Termin składania wniosków upływa 20 września 2021 r.

Więcej informacji oraz stosowne dokumenty dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Plakat informujący o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

DYPLOMOWY EGZAMIN ZAWODOWY –TERMIN POPRAWKOWY

Szanowni Państwo,

Dyplomowy Egzamin Zawodowy odbędzie się:

–              część teoretyczna – 16.09.2021 rok, godz. 8:00;

–              część praktyczna (egzamin metodą OSCE) – 16-17.09.2021 roku, CSM,

– 16.09.2021 – godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 (grupa 8 osobowa na każdą godzinę).

– 17.09.2021 – godz. 9.00, 13.00, 15.00 (grupa 8 osobowa na każdą godzinę).

Pozytywny wynik części teoretycznej uprawnia do przystąpienia do części praktycznej.

Na egzamin należy się zabezpieczyć we własną maseczkę i długopis.
Odzienie zewnętrzne, torby, plecaki, torebki i telefony należy zostawić w szatni.
W dniu egzaminu teoretycznego należy dostarczyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

Link do Regulaminu: https://cm.ujk.edu.pl/instytut-nauk-o-zdrowiu/kierunki-studiow-inoz/kierunek-ratownictwo-medyczne/dyplomowanie/regulamin-dyplomowania/

 

Pozdrawiam serdecznie,
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia
Dr Dorota Rębak

Egzamin Praktyczny Dyplomowego Egzaminu Zawodowego – Termin Poprawkowy

 

16-17.09.2021 rok

Lp. Nr albumu

 

Data Godzina rozpoczęcia egzaminu
16.09.2021
1 132870 16.09.2021 11:00
2 129720 16.09.2021 11:00
3 133101 16.09.2021 11:00
4 133298 16.09.2021 11:00
5 133329 16.09.2021 11:00
6 129972 16.09.2021 11:00
7 134666 16.09.2021 11:00
8 133414 16.09.2021 11:00
1 131796 16.09.2021 13:00
2 133448 16.09.2021 13:00
3 124796 16.09.2021 13:00
4 133744 16.09.2021 13:00
5 133819 16.09.2021 13:00
6 133830 16.09.2021 13:00
7 133839 16.09.2021 13:00
8 134202 16.09.2021 13:00
1 130776 16.09.2021 15:00
2 134766 16.09.2021 15:00
3 134219 16.09.2021 15:00
4 134362 16.09.2021 15:00
5 128343 16.09.2021 15:00
6 127022 16.09.2021 15:00
7 134414 16.09.2021 15:00
8 130944 16.09.2021 15:00
1 134481 16.09.2021 17:00
2 134499 16.09.2021 17:00
3 134559 16.09.2021 17:00
4 135203 16.09.2021 17:00
5 133163 16.09.2021 17:00
6 133358 16.09.2021 17:00
7 133432 16.09.2021 17:00
8 135238 16.09.2021 17:00
17.09.2021
1 135249 17.09.2021 9:00
2 135271 17.09.2021 9:00

 Lista osób, przystępujących do poprawkowego egzaminu praktycznego w dniu 17.09.2021 ukaże się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej (16.09.2021)

SZKOLENIE ORGANIZOWANE W LABORATORIUM POSTUROLOGII

Zapraszam na kolejne szkolenie organizowane w Laboratorium Posturologii z diagnostyki i reedukacji wad postawy i skolioz, które odbędzie się 27-28.07.2021 r (wtorek, środa) w godzinach 11.00-16.30.

Szkolenie dotyczyć będzie: obsługi urządzeń do terapii i analizy chodu oraz kinezjologicznej analizy ruchu z wykorzystaniem: bieżni Zebris; systemu 3D Noraxon; systemu video 2D Noraxon Ninox; sEMG Noraxon oraz składu ciała Seca.

 

Jacek Wilczyński
Dr hab. Prof. UJK
Kierownik Laboratorium Posturologii
Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Laboratorium Posturologii


http://jacekwilczynski.com.pl
https://orcid.org/0000-0003-2564-8623

EGZAMIN PRAKTYCZNY – WYNIKI

 RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN PRAKTYCZNY – WYNIKI
L.p Nr Albumu Ocena
1 135203 2,0
2 132870 2,0
3 135635 4,5
4 129720 2,0
5 133089 4,5
6 133101 2,0
7 133163 2,0
8 133298 2,0
9 133329 2,0
10 129972 2,0
11 134666 2,0
12 133358 2,0
13 133414 2,0
14 131796 2,0
15 133432 2,0
16 133448 2,0
17 124796 2,0
18 135238 2,0
19 133744 2,0
20 133819 2,0
21 133830 2,0
22 133839 2,0
23 135249 2,0
24 133915 4,5
25 134030 4,0
26 134159 4,5
27 134202 2,0
28 130776 2,0
29 134766 2,0
30 134219 2,0
31 134362 2,0
32 128343 2,0
33 127022 2,0
34 134414 2,0
35 130944 2,0
36 134481 2,0
37 134499 2,0
38 134559 2,0
39 135271 2,0
Student ma prawo odwołać się od wyniku w ciągu 7 dni od ogłoszenia

Harmonogram – Egzamin Praktyczny Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

Lp. Nr albumu

 

Data Godzina rozpoczęcia egzaminu
1 132870 13.07.2021 9.00
2 129720 13.07.2021 9.00
3 133089 13.07.2021 9.00
4 133101 13.07.2021 9.00
5 133298 13.07.2021 9.00
6 133329 13.07.2021 9.00
7 129972 13.07.2021 9.00
8 134666 13.07.2021 9.00
1 133414 13.07.2021 11.00
2 131796 13.07.2021 11.00
3 133448 13.07.2021 11.00
4 124796 13.07.2021 11.00
5 133744 13.07.2021 11.00
6 133819 13.07.2021 11.00
7 133830 13.07.2021 11.00
8 133839 13.07.2021 11.00
1 134030 13.07.2021 13.00
2 134202 13.07.2021 13.00
3 130776 13.07.2021 13.00
4 134766 13.07.2021 13.00
5 134219 13.07.2021 13.00
6 134362 13.07.2021 13.00
7 128343 13.07.2021 13.00
8 127022 13.07.2021 13.00
1 134414 13.07.2021 15.00
2 130944 13.07.2021 15.00
3 134481 13.07.2021 15.00
4 134499 13.07.2021 15.00
5 134559 13.07.2021 15.00
6 135203 13.07.2021 15.00
7 135635 13.07.2021 15.00
8 133163 13.07.2021 15.00
1 133358 13.07.2021 17.00
2 133432 13.07.2021 17.00
3 135238 13.07.2021 17.00
4 135249 13.07.2021 17.00
5 133915 13.07.2021 17.00
6 134159 13.07.2021 17.00
7 135271 13.07.2021 17.00