Płatności

INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH DLA STUDENTÓW

 1. ROZPOCZYNAJĄCYCH I KONTYNUUJĄCYCH STUDIA NIESTACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

W przypadku rezygnacji ze studiów, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na piśmie do Dziekanatu Uczelni – do dnia złożenia pisemnej rezygnacji naliczana jest opłata za studia!

 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 76/2023 opłata za zajęcia dydaktyczne podzielona jest na 8 okresów płatności (8 rat).

Terminy płatności:

– do 15 października   za okres płatności od 1 października do 31 października

– do 15 listopada         za okres płatności od 1 listopada do 30 listopada

– do 15 grudnia            za okres płatności od 1 grudnia do 31 grudnia

– do 15 stycznia            za okres płatności od 1 stycznia do 31 stycznia

– do 15 marca               za okres płatności od 1 marca do 31 marca

– do  15 kwietnia          za okres płatności od 1 kwietnia do 30 kwietnia

– do 15 maja                 za okres płatności od 1 maja do 31 maja

– do 15 czerwca            za okres płatności od 1 czerwca do 30 czerwca

Jako datę płatności rozumie się datę wpływu środków na indywidualny rachunek bankowy studenta znajdujący się w Wirtualnej Uczelni!

W przypadku nieterminowych wpłat Uniwersytet ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych od wymagalnych wierzytelności.

Na każde wezwanie osoba pobierająca naukę ma obowiązek przedłożenia oryginału dowodu wpłaty.

 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI

Lp.

KIERUNEK STUDIÓW

KWOTA ZA JEDEN OKRES PŁATNOŚCI (RATA)

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ

1

FIZJOTERAPIA

 

jm mgr I rok

jm mgr II rok

jm mgr III rok

jm mgr IV-V

1500,00 zł

1412,50 zł

812,50 zł

775,00 zł

12000,00 zł

11300,00 zł

6500,00 zł

6200,00 zł

       

2

DIETETYKA

 

I stopnia  I-III rok 

II stopnia I rok

712,50 zł

725,00 zł

5.700,00 zł

5.800,00 zł

3

KOSMETOLOGIA

 

I stopnia I rok

I stopnia II rok

I stopnia III rok

850,00 zł

825,00 zł

625,00 zł

6.800,00 zł

6.600,00 zł

5.000,00 zł

 

II stopnia I rok

II stopnia II rok

790,00 zł

775,00 zł

6.320,00 zł

6.200,00 zł

4

LEKARSKI

 

jm mgr I-II rok

jm mgr III-VI rok

4.750,00 zł

4.375,00 zł

38.000,00 zł

35.000,00 zł

 

5

PIELĘGNIARSTWO

 

II stopnia

1250 zł

10.000,00 zł

6

POŁOŻNICTWO

 

II stopnia I rok

 

1750,00 zł

14.000,00 zł

7

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

I stopnia I rok

I stopnia II rok

I stopnia III rok

1.875,00 zł

1.037,50 zł

625,00 zł

15.000,00 zł

8.300,00 zł

5.000,00

8

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

I stopnia I-IIrok

I stopnia III rok

1.037,50 zł

812,50 zł

8.300,00 zł

6.500,00

       
 1. OPŁATA ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE W JĘZYKU INNYM NIŻ JĘZYK POLSKI(ENGLISH DIVISION)

Terminy płatności:

– do 01 października      za semestr zimowy

– do 27 lutego                za semestr letni(I i II rok)  

– do 15 lutego                   za semestr letni (III-VI rok)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI

Lp

KIERUNEK STUDIÓW

KWOTA ZA JEDEN OKRES PŁATNOŚCI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ

1

LEKARSKI prowadzony w języku angielskim

 

studia jednolite magisterskie I- II rok

studia jednolite magisterskie III-VI rok

6.250,00 euro

6.000,00 euro

12.500,00 euro

12.000,00 euro

 1. WYSOKOŚĆ OPŁAT POBIERANYCH OD CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA WYŻSZE STACJONARNE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Terminy płatności:

– do 01 października      za semestr zimowy  

– do 27 lutego                   za semestr letni

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI – CUDZOZIEMCY (w jęz. polskim)

Lp

KIERUNEK STUDIÓW

KWOTA ZA JEDEN OKRES PŁATNOŚCI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ROCZNEJ

1

FIZJOTERAPIA

3.750,00 ZŁ

7.500,00 ZŁ

2

DIETETYKA I i II stopień

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

3

KOSMETOLOGIA I i II stopień

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

4

PIELĘGNIARSTWO  I i II stopień

3.500,00 ZŁ

7.000,00 ZŁ

5

POŁOŻNICTWO I i II stopień

3.750,00 ZŁ

7.500,00 ZŁ

6

RATOWNICTWO MEDYCZNE

3.500,00 ZŁ

7.000,00 ZŁ

7

WYCHOWANIE FIZYCZNE  I i II stopień

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

8

ZDROWIE PUBLICZNE I i II stopień

3.000,00 ZŁ

6.000,00 ZŁ

Faktury za usługi edukacyjne wystawiane są w terminach:

– na firmę  –  do 15 dnia następnego miesiąca

– na osobę prywatną  –  3 miesiące od daty wpłaty

Zgodnie z Regulaminem UJK osoba pobierająca naukę, która zalega z opłatami może zostać skreślona z listy studentów.

Studenci studiów niestacjonarnych, kierunek lekarski w języku polskim mogą skorzystać z kredytu na preferencyjnych warunkach.

Kto będzie mógł ubiegać się o kredyt na studia medyczne?

O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim w języku polskim na warunkach odpłatności (art. 103a ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Dotyczy to zarówno studentów, którzy podjęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 (kontynuujących studia), jak również tych, którzy podjęli studia począwszy od roku akademickiego 2021/2022.

Jakich formalności muszę dopełnić na Uczelni, aby uzyskać kredyt na studia medyczne?

Należy pobrać z Dziekanatu Płatności Collegium Medicum zaświadczenie o rozpoczęciu odbywania studiów, albo o kontynuowaniu studiów celem dołączenia go do dokumentów składanych w banku.
 

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć wniosek o przyznanie kredytu na studia medyczne?

Wniosek będzie mógł złożyć student (status studenta osoba nabywa po przyjęciu na studia i złożeniu ślubowania) od 18 lipca 2022 roku w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A., który jest właściwym bankiem do udzielenia tego kredytu. Wniosek należy złożyć w  banku maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na rok akademicki 2023/2024 ).

Więcej informacji można znaleźć na stronie gov.pl.

W jakiej wysokości i na jaki okres maksymalny otrzymam kredyt na studia medyczne?

Wnioskowana wysokość kredytu na studia medyczne nie może być wyższa niż maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne. Do ustalenia maksymalnej wysokości kredytu na studia medyczne za cały okres studiów w przeliczeniu na 1 semestr, będzie zobowiązany Minister Zdrowia, po uprzednim przekazaniu informacji przez rektorów uczelni dotyczącej opłat za usługi edukacyjne.

Kredyt na studia medyczne jest udzielany na okres studiów tylko raz, nie dłużej niż na 6 lat. Do tego okresu, nie wlicza się okresów zawieszenia wypłaty semestralnych transz kredytu.

Kiedy bank zawiesi wypłatę semestralnych transz kredytu na studia medyczne?

Bank zawiesi wypłatę semestralnych transz kredytu w przypadku:

 1. powtarzania przez studenta (kredytobiorcę) semestru albo roku akademickiego;
 2. korzystania przez studenta (kredytobiorcę) z urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
 3. zawieszenia kredytobiorcy w prawach studenta.

Kiedy bank będzie mógł zaprzestać wypłacania kredytu?

Bank zaprzestaje wypłacania semestralnych transz kredytu w przypadku:

 1. skreślenia kredytobiorcy z listy studentów;
 2. zmiany przez kredytobiorcę studiów na studia w języku obcym lub studia nieodpłatne;
 3. zmiany przez kredytobiorcę kierunku studiów;
 4. ukończenia przez kredytobiorcę studiów;
 5. powzięcia informacji o poświadczeniu przez kredytobiorcę nieprawdy w umowie.

Czy opłaca mi się wziąć kredyt?

Kredyt na studia medyczne ma charakter preferencyjny, przejawia się to m. in.:

 • niskim oprocentowaniem;
 • możliwością wystąpienia przez kredytobiorcę o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu;
 • możliwością wydłużenia lub skrócenia 12-letniego okresu spłaty kredytu;
 • możliwością obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy;
 • w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy - możliwością zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

Czy możliwe jest całkowite umorzenie kredytu na studia medyczne?

Tak możliwe będzie pod warunkiem spełnienia dwóch warunków łącznie:

 1. odpracowania przez lekarza studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat
  w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w oparciu o kontrakt z płatnikiem publicznym, czyli NFZ);
 2. uzyskania tytułu specjalisty w ww. okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową
  w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego. Po spełnieniu ww. warunków kredyt będzie umarzany decyzją Ministra Zdrowia.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

Ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2232).

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne (Dz.U. 2022 poz. 665)

Plików:
Data-8190czwartek, 05 październik 2023 14:54
Wielkość pliku-8190 31.83 KB
Pobierz-8190 85


Szczegółowe informacje na temat kredytu na studia medyczne znajdują się pod
następującym linkiem:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/kredyt-na-studia-medyczne