Ułatwienia dostępu

Sprawy Socjalne i Płatności

DZIEKANAT

SPRAW SOCJALNYCH I PŁATNOŚCI

 

Godziny pracy Dziekanatu:

poniedziałek – NIECZYNNE (wewnętrzna praca Dziekanatu)

wtorek – czwartek   9.30 – 13.00 

piątek   10.00 – 14.00

sobota   8.00 – 13.00 (wyłącznie dla studentów niestacjonarnych)

Osoby obsługujące:

Sprawy Socjalne:

– mgr Agnieszka Piekacz, tel. 41 349 69 69, pok. D 3/7 

(kierunki: pielęgniarstwo,  położnictwo, lekarski)

– mgr Agnieszka Kisiel, tel. 41 349 69 04, pok. D 3/8 

(kierunki: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, WF, ratownictwo medyczne,

zdrowie publiczne, farmacja)

Płatności:

– mgr Marta Szyszka, tel. 41 349 69 85, pok. D 3/8 

(wszystkie kierunki studiów)


Świadczenia pomocy materialnej dla studentów
w roku akademickim 2023/2024

 

Na rok akademicki 2023/2024 sposób przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 137/2023 Rektora UJK z dnia 11 lipca 2023 r.

STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI

Osoby, które NIE SKŁADAŁY wniosków o stypendium socjalne na semestr zimowy, składają komplet dokumentów – zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie Collegium Medicum.

Osoby, które SKŁADAŁY wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy i zostało im ono przyznane, składają oświadczenie na załączniku nr 3:

- jeśli sytuacja NIE ULEGŁA zmianie – jedynie prawidłowo wypełniony załącznik nr 3

- jeśli sytuacja ULEGŁA zmianie – prawidłowo wypełniony załącznik nr 3 oraz dokumenty dotyczące zaistniałej zmiany

Termin przyjmowania oświadczeń na semestr letni: 23.01 – 03.02.2024 r.

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu!

Terminy składania dokumentów:

19-29.09.2023     –          I termin październikowy wnioski o stypendium socjalne 

03-15.10.2023     –          wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów

24-31.10.2023     –          II termin październikowy wnioski o stypendium socjalne

14-25.11.2023     –          termin listopadowy wnioski o stypendium socjalne

05-16.12.2023     –          termin grudniowy wnioski o stypendium socjalne

03-13.01.2024     – termin styczniowy na wnioski o stypendium socjalne 

23.01-03.02.2024   – termin przyjmowania oświadczeń na semestr letni

01-10.02.2024     – termin lutowy na wnioski o stypendium socjalne

01-09.03.2024     – termin marcowy na wnioski o stypendium socjalne

03-13.04.2024     – termin kwietniowy na wnioski o stypendium socjalne

07-18.05.2024     – termin majowy na wnioski o stypendium socjalne 

04-15.06.2024     – termin czerwcowy na wnioski o stypendium socjalne

 

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY DO STYPENDIUM SOCJALNEGO*

 

Każdy dorosły członek rodziny składa:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2022 (lub w przypadku braku dochodu załącznik nr 10)
 • Załącznik nr 11 w przypadku osób do 26 roku życia osiągających dochody
 • Zaświadczenie z ZUS o zsumowanej składce zdrowotnej za rok 2022 (lub prawidłowo uzupełniony załącznik nr 13)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 9
 • Zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2022 (lub w przypadku nieposiadania gospodarstwa – oświadczenie na załączniku nr 17)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 15
 • Zaświadczenie z MOPR, MOPS, GOPS lub innego ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń w roku 2023 i bieżącym, dotyczy rodzin, w których dochód jest mniejszy niż 600 zł/osobę

Student dodatkowo składa:

 • Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 2
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 6 (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnienie tabeli!)
 • Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 32
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych – załącznik nr 1
 • Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się
 • Akty urodzenia, jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym (lub rodzic wypełnia oświadczenie na załączniku nr 19)

Opcjonalnie:

 • Akt zgonu członka rodziny – należy dodatkowo wypełnić załącznik 26
 • Wyroki sądowe i alimentacyjne – należy dodatkowo wypełnić załącznik 26
 • Załącznik 23 – jeśli student spełnia wymogi samodzielności finansowej
 • Zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny
 • Dokumenty dotyczące zmian w dochodzie, zaistniałe w roku 2022 do dnia złożenia dokumentów (utrata lub uzyskanie zatrudnienia, zmiana składu rodziny, zarejestrowanie/wyrejestrowanie działalności gospodarczej. itp.)

Druki załączników do pobrania znajdują się pod linkiem:

https://ujk.edu.pl/stypendia.html

*Dopiero na podstawie tych dokumentów oraz rozmowy ze studentem członek Komisji Stypendialnej jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne!

 

Zasady składania wniosku o stypendium socjalne

 

1. dokumenty należy skompletować w oparciu o wykaz znajdujący się powyżej

2. w przypadku składania załączników muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, opatrzone datą ich wypełnienia i podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie

3. dokumenty należy składać:

– osobiście, rejestrując się poprzez elektroniczny system rejestracji: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ do osoby zajmującej się kierunkiem, w wyznaczonym dniu złożyć komplet dokumentów w nieopisanej kopercie we właściwym pokoju

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Collegium Medicum UJK, 25-516 Kielce, al. IX Wieków 19A – koniecznie z dopiskiem: Komisja Stypendialna

W przypadku wyboru osobistego składania dokumentów prosimy o przestrzeganie godzin i terminów rejestracji!

4. osoby, których wnioski okażą się niekompletne zostaną o tym poinformowane (w ciągu 4 dni od złożenia dokumentów) i zobligowane do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.


ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA

 

(prosimy o uważne zapoznanie się, gdyż wnioski błędnie wypełnione  mogą zostać odrzucone przez Komisję Stypendialną!)

 1. Wniosek mogą składać WYŁĄCZNIE osoby, które zaliczyły rok akademicki 2022/2023 do 30 września 2023 – zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu świadczeń.
 2. Termin składania wniosków na rok akademicki 2023/2024: 15 października 2023 (nieprzekraczalny!) – zgodnie z §23 ust. 8 Regulaminu świadczeń.
 3. Dokumenty obowiązkowe:
  – Załącznik nr 29 – wniosek o stypendium rektora (załącznik nr 30 w przypadku studentów I roku studiów I stopnia)
  Załącznik nr 31 – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku
  – Załącznik nr 1 – klauzula o RODO
  – Załącznik nr 32 – numer konta bankowego
 1. Osoby z innych Uczelni są ZOBOWIĄZANE dołączyć zaświadczenie o średniej za poprzedni rok akademicki, trwający przynajmniej dwa semestry.
 2. Przy wypełnianiu załącznika nr 29 należy zwrócić uwagę, że wniosek składany jest na rok akademicki 2023/2024, natomiast średnia jest za rok akademicki 2022/2023.
 3. Studenci ubiegający się o dodatkowe punkty za OSIĄGNIĘCIA: NAUKOWE, SPORTOWE lub ARTYSTYCZNE zobowiązani są do dołączenia kserokopii dokumentów potwierdzających w/w osiągnięcia.

Sposób składania dokumentów:
– osobiście, rejestrując się poprzez elektroniczny system rejestracji https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ do osoby zajmującej się kierunkiem w wyznaczonym dniu i godzinie (punktualnie!) złożyć komplet dokumentów (w koszulce i niezaklejonej, niepodpisanej kopercie) we właściwym pokoju
pocztą tradycyjną na adres: Collegium Medicum UJK, 25-516 Kielce, al. IX Wieków 19A – koniecznie z dopiskiem: Komisja Stypendialna

Szukaj