Ułatwienia dostępu

Sprawy Socjalne i Płatności

Dziekanat Spraw Socjalnych i Płatności jest otwarty:

W poniedziałek NIECZYNNE – wewnętrzna praca Dziekanatu!
dla studentów stacjonarnych:
wtorek – czwartek   9.30 – 13.00
piątek   10.00 – 14.00

dla studentów niestacjonarnych:
sobota   8.00 – 13.00


Świadczenia pomocy materialnej dla studentów
w roku akademickim 2022/2023

Na rok akademicki 2022/2023 sposób przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 91/2022 Rektora UJK z dnia 13 września 2022 r.

Terminy składania dokumentów:
20-30.09.2022 – I termin październikowy wnioski o stypendium socjalne
04-15.10.2022 – wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów
20-29.10.2022 – II termin październikowy wnioski o stypendium socjalne
15-26.11.2022 – termin listopadowy wnioski o stypendium socjalne
06-17.12.2022 – termin grudniowy wnioski o stypendium socjalne
10-21.01.2023
 – termin styczniowy wnioski o stypendium socjalne
07-18.02.2023 – termin lutowy wnioski o stypendium socjalne
01-11.03.2023 – termin marcowy wnioski o stypendium socjalne
11-22.04.2023 – termin kwietniowy wnioski o stypendium socjalne
04-13.05.2023 – termin majowy wnioski o stypendium socjalne
01-07.06.2023 – termin czerwcowy wnioski o stypendium socjalne

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI

Wnioski o stypendium na semestr letni przyjmowane będą w terminie 07-18.02.2023.

Studenci, których sytuacja materialna rodziny NIE ULEGŁA ZMIANIE – składają oświadczenie na załączniku nr 1a.

Studenci, których sytuacja materialna rodziny ULEGŁA ZMIANIE (utrata/uzyskanie dochodu, zmiana liczby członków rodziny) – składają oświadczenie na załączniku 1a oraz wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 6) wraz z dokumentami dotyczącymi zmiany.

 Terminarz wypłat świadczeń dla studentów


PODSTAWOWE DOKUMENTY DO STYPENDIUM SOCJALNEGO*

Każdy dorosły członek rodziny składa:
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok 2021 (lub w przypadku braku dochodu załącznik nr 10 lub w przypadku dochodu osiąganego przez osoby do 26 roku życia załącznik nr 10a)
• Zaświadczenie z ZUS o zsumowanej składce zdrowotnej za rok 2021 (lub prawidłowo uzupełniony załącznik nr 9)
• Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11
• Zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego w roku 2021 (lub w przypadku nieposiadania gospodarstwa – oświadczenie na załączniku nr 15)
• Prawidłowo wypełniony załącznik nr 12
Zaświadczenie z MOPR, MOPS, GOPS lub innego ośrodka pomocy społecznej o pobieraniu/niepobieraniu świadczeń w roku 2021 i bieżącym oraz o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta, w której dochód jest mniejszy niż 600 zł/osobę


Student dodatkowo składa:
• Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 1
• Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 5 (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe wypełnienie tabeli!)
• Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 25
• Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych – załącznik nr 26
• Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się
• Akty urodzenia, jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym (lub rodzic wypełnia oświadczenie na załączniku nr 19)


Opcjonalnie:
• Akt zgonu członka rodziny – należy dodatkowo wypełnić załącznik 24
• Wyroki sądowe i alimentacyjne – należy dodatkowo wypełnić załącznik 24
• Załącznik 23 – jeśli student spełnia wymogi samodzielności finansowej
• Zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny
Dokumenty dotyczące zmian w dochodzie, zaistniałe w roku 2021 do dnia złożenia dokumentów (utrata lub uzyskanie zatrudnienia, zmiana składu rodziny, zarejestrowanie/wyrejestrowanie działalności gospodarczej. itp.)

Druki załączników do pobrania znajdują się pod linkiem:
https://ujk.edu.pl/stypendia.html


* Dopiero na podstawie tych dokumentów oraz rozmowy ze studentem członek Komisji Stypendialnej jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne!


ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE
A. dokumenty należy skompletować w oparciu o wykaz znajdujący się powyżej

B. w przypadku składania załączników muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, opatrzone datą ich wypełnienia i podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie

C. dokumenty należy składać:
– osobiście, rejestrując się poprzez elektroniczny system rejestracji: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ do osoby zajmującej się kierunkiem (patrz: informacja poniżej), w wyznaczonym dniu złożyć komplet dokumentów w nieopisanej kopercie we właściwym pokoju (patrz: informacja poniżej)
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Collegium Medicum UJK, 25-516 Kielce, al. IX Wieków 19A – koniecznie z dopiskiem: Komisja Stypendialna
W przypadku wyboru osobistego składania dokumentów prosimy o przestrzeganie godzin i terminów rejestracji!

D. osoby, których wnioski okażą się niekompletne zostaną o tym poinformowane (w ciągu 4 dni od złożenia dokumentów) i zobligowane do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie!
mgr Agnieszka Piekacz, tel. 41 349 6969, pok. 3/7
(pielęgniarstwo, położnictwo, lekarski, zdrowie publiczne)
mgr Agnieszka Kisiel, tel. 41 349 6904, pok. 3/8
(dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, WF, ratownictwo medyczne)


ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA
(prosimy o uważne zapoznanie się, gdyż wnioski błędnie wypełnione mogą zostać odrzucone przez Komisję Stypendialną!)

1. Wniosek mogą składać WYŁĄCZNIE osoby, które zaliczyły rok akademicki 2021/2022 do 30 września 2021 – zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu świadczeń.
2. Termin składania wniosków na rok akademicki 2022/2023: 4-15 października 2022 (nieprzekraczalny!) – zgodnie z §23 ust. 8 Regulaminu świadczeń.
3. Na wniosek składają się:
– Załącznik nr 3 – wniosek o stypendium rektora
(3a w przypadku studentów I roku studiów I stopnia)
– Załącznik nr 5a – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku
– Załącznik nr 26 – klauzula o RODO
– Załącznik nr 25 – numer konta bankowego
4. Osoby z innych Uczelni są ZOBOWIĄZANE dołączyć zaświadczenie o średniej za poprzedni rok akademicki, trwający przynajmniej dwa semestry.
5. Przy wypełnianiu załącznika nr 3 należy zwrócić uwagę, że wniosek składany jest na rok akademicki 2022/2023, natomiast średnia jest za rok akademicki 2021/2022.
6. Studenci ubiegający się o dodatkowe punkty za OSIĄGNIĘCIA: NAUKOWE, SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE zobowiązani są do dołączenia kserokopii dokumentów potwierdzających w/w osiągnięcia.
7. Sposób składania dokumentów:
osobiście, rejestrując się poprzez elektroniczny system rejestracji https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ do osoby zajmującej się kierunkiem (patrz: informacja poniżej), w wyznaczonym dniu i godzinie (punktualnie!) złożyć komplet dokumentów (w koszulce i niezaklejonej, niepodpisanej kopercie) we właściwym pokoju (patrz: informacja poniżej)
pocztą tradycyjną na adres: Collegium Medicum UJK, 25-516 Kielce, al. IX Wieków 19A – koniecznie z dopiskiem: Komisja Stypendialna

Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie!
mgr Agnieszka Piekacz, tel. 41 349 6969, pok. 3/7
(pielęgniarstwo, położnictwo, lekarski, zdrowie publiczne)
mgr Agnieszka Kisiel, tel. 41 349 6904, pok. 3/8
(dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, WF, ratownictwo medyczne)


Terminy składania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2022/2023

Data złożenia wniosku

Termin złożenia wniosku

Prawo do stypendium

we wrześniu 2022 r.

26.09.2022 r. – 30.09.2022 r.

od października 2022 r.

w październiku 2022 r.

01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.

od października 2022 r.

w listopadzie 2022 r.

02.11.2022 r. – 30.11.2022 r.

od listopada 2022 r.

w grudniu 2022 r.

01.12.2022 r. – 31.12.2022 r.

od grudnia 2022 r.

w styczniu 2023 r.

01.01.2023 r. – 31.01.2023 r.

od stycznia 2023 r.

w lutym 2023 r.

01.02.2023 r. – 28.02.2023 r.

od lutego 2023 r.

w marcu 2023 r.

01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

od marca 2023 r.

w kwietniu 2023 r.

01.04.2023 r. – 30.04.2023 r.

od kwietnia 2023 r.

w maju 2023 r.

01.05.2023 r. – 31.05.2023 r.

od maja 2023 r.

w czerwcu 2023 r.

01.06.2023 r. – 30.06.2023 r.

od czerwca 2023 r.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok