Wybory 2020-2024

KOMUNIKAT nr 12/2019
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 29 października 2020 roku

W  sprawie ustalenia wyników wyborów do Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJK w Kielcach, na kadencję 2020-2024, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych, reprezentujących daną dyscyplinę naukową i posiadających stopień naukowy doktora

Osoby wybrane do Rad Naukowych Instytutów Collegium Medicum:

Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych

 1. dr Olga Adamczyk-Gruszka,
 2. dr Łukasz Nawacki,
 3. dr Przemysław Wolak.

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu

 1. dr Justyna Klusek,
 2. dr Halina Król,
 3. dr Agata Michalska.

Zastępca Przewodniczącego
Okręgowej Komisji Wyborczej CM
Dr Grzegorz Król


KOMUNIKAT NR 11 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ COLLEGIUM MEDICUM

w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wyborów do Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 29 października 2020 r.

 1. W czynnościach wyborczych może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny w dniu wyborów przekazać Okręgowej Komisji Wyborczej oświadczenie według poniżej zamieszczonego wzoru.
 3. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny być wyposażone w środki ochrony osobistej, maseczki, rękawiczki jednorazowe.
 4. Do budynku mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem lub przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje przez cały czas przebywania w budynku, w którym przeprowadzane są czynności wyborcze.
 5. Przed przekazaniem oświadczenia, podpisaniem listy obecności i odebraniem karty do głosowania należy zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji znajduje się w budynku).
 6. Czekając na wejście do sali wyborczej przestrzegamy przepisów zgodnie
  z obowiązującym w dniu wyborów kolorem strefy ryzyka epidemicznego.
 7. W sali, w której odbywa się głosowanie, osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych, zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. W Sali wyborczej mogą przebywać jednocześnie dwie osoby głosujące (poza członkami komisji wyborczej).
 8. W trakcie czynności wyborczych osoby głosujące powinny postępować zgodnie z zaleceniami Okręgowej Komisji Wyborczej.
 9. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych powinny posiadać własne środki piśmiennicze (długopisy).
 10. Osoby uczestniczące w czynnościach wyborczych nie powinny wnosić do budynku zbędnych rzeczy.
 11. W trakcie czynności wyborczych telefony powinny być wyłączone.
 12. W przypadku wystąpienia u osoby uczestniczącej w czynnościach wyborczych niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie poinformować Okręgową Komisję Wyborczą i postępować zgodnie z jej zaleceniami.
 13. Po oddaniu głosu w wyborach do Senatu, osoby głosujące powinny opuścić budynek. Oczekiwanie na wynik głosowania możliwe jest poza budynkiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej CM
Grażyna Wiraszka


KOMUNIKAT nr 10/2020

Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 21 października 2020 roku

w sprawie wyborów do Rad Naukowych Instytutów Collegium Medicum UJK w Kielcach

 Okręgowa Komisja Wyborcza Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, iż   wybory na kadencję 2020-2024 do:

Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych  

i Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu

spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową i posiadających stopień naukowy doktora,  odbędą się
w dniu  29 października 2020 roku w godzinach od 11.00 do 14.30.

 

W wyborach głosują nauczyciele  zatrudnieni na stanowiskach

badawczych i badawczo-dydaktycznych posiadających stopień naukowy doktora.

 

Miejsce głosowania:

Al. IX Wieków Kielc 19A,  Sala Rady Wydziału (budynek D, sala nr 1/6).

W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania w powyżej określonym terminie, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym miejscu i tym samym dniu
w kolejnych terminach zgodnie z Uchwałą OKW nr 17/2020.

Kandydaci na członków Rad Naukowych:

Instytut Nauk Medycznych (do obsadzenia 3 mandaty)

 1. Dr Olga Adamczyk-Gruszka,
 2. Dr Łukasz Nawacki,
 3. Dr Przemysław Wolak.

Instytut Nauk o zdrowiu (do obsadzenia 3 mandaty)

 1. Dr Justyna Klusek,
 2. Dr Halina Król,
 3. Dr Agata Michalska,
 4. Dr Beata Szczepanowska-Wołowiec.

Podczas trwania wyborów obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 opisane w Komunikacie OKW nr 11 (Komunikat do pobrania).

 Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr n. med. Grażyna Wiraszka


KOMUNIKAT nr 9/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 6 października 2020 roku

w sprawie  ponownego terminu zgłaszania kandydatów oraz składania oświadczeń do  Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych oraz Instytutu Nauk o Zdrowiu CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową

W związku ze zmianą Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej określającej wzór oświadczenia dla osób wchodzących i kandydatów do Rad Naukowych Instytutu na kadencję 2020-2024 (Uchwała nr 50/2020 z dnia 5 października 2020r.), OKW informuje, iż ponowny termin składania oświadczeń przebiega w następujący sposób:

 1. Zgłoszenia kandydatów spośród pozostałych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje w terminie od 6 do 13 października  2020 roku w godzinach 9.30 – 15.00 – Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19a, pokój D 1/12a – Dziekanat Collegium Medicum.

2. Oświadczenia o spełnieniu wymogów przez osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Instytutu Nauk o Zdrowiu – posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przyjmowane są w terminie od 6 do 13 października  2020 roku
w godzinach 9.30 – 15.00:

a) Instytut Nauk Medycznych – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc, pokój nr D 2/19

b) Instytut Nauk o Zdrowiu – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc, pokój nr A 0.09

Druk oświadczenia

 • Załącznik nr 1. OŚWIADCZENIE zmienione _ zał nr 1 do uchwały z dnia 05.10.2020 r. 2024 (załącznik do pobrania)
 • Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków organów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (do pobrania i zapoznania się)

 Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Collegium Medicum UJK w Kielcach
Dr n. med. Grażyna Wiraszka


KOMUNIKAT nr 8/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 września 2020 roku

w sprawie  zgłaszania kandydatów oraz składania oświadczeń do  Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych oraz Instytutu Nauk o Zdrowiu CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową

 1. Zgłoszenia kandydatów spośród pozostałych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje w dniach od 28 września 2020 roku do 2 października  2020 roku w godzinach 9.30 – 13.00, w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc 19a, pokój 1/12a – Dziekanat Collegium Medicum.

 2. Oświadczenia o spełnieniu wymogów przez osoby wchodzące w skład Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych i Instytutu Nauk o Zdrowiu – posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przyjmowane są od 25 września 2020 roku do 2 października  2020 roku w godzinach 9.30 – 13.00.

  Instytut Nauk Medycznych – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc pokój nr D 2/19

  Instytut Nauk o Zdrowiu – w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc pokój nr A 0.09
 3. Nauczyciele akademiccy wymienieni w punkcie 1 i 2 urodzeni przed dniem 31 lipca 1972r. do oświadczenia o spełnieniu wymogów, załączają w zaklejonej kopercie OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE lub jeżeli złożyli już wcześniej to oświadczenie – INFORMACJĘ O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO. Na kopercie należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz adnotację: ,,Oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”.

 4. Druki oświadczeń
 • Załącznik nr 1. OŚWIADCZENIE członka Rady Naukowej Instytutu w kadencji na okres 2020-2024 (załącznik do pobrania)
 • Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla członków organów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (do zapoznania się)
 • Załącznik 1a do ustawy lustracyjnej – Wzór oświadczenia lustracyjnego (załącznik do pobrania) oraz dostępny pod adresem htpps://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oświadczenia
 • Załącznik 2a do ustawy lustracyjnej – Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (załącznik do pobrania) oraz dostępny pod adresem htpps://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oświadczenia

  5. Informację na temat złożenia oświadczenia lustracyjnego można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: htpps://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Collegium Medicum UJK w Kielcach
Dr n. med. Grażyna Wiraszka


KOMUNIKAT nr 7/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, iż na przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum wybrani zostali:

 1. W grupie profesorów i profesorów Uczelni
 • Beata Kręcisz
 • Grażyna Nowak-Starz
 • Monika Szpringer
 1. W grupie pozostałych nauczycieli
 • Dorota Rębak
 • Renata Stępień

W związku z obsadzeniem wszystkich mandatów do Senatu zarówno w grupie profesorów i profesorów Uczelni jak też pozostałych nauczycieli, kolejne tury głosowania nie odbędą się.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Dr n. med. Grażyna Wiraszka


Wybory 2020-2024

Komunikat nr 5/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 17 czerwca 2020 roku


OKW CM informuje,
wybory przedstawicieli do Senatu UJK w Kielcach
spośród nauczycieli akademickich Collegium Medicum
odbędą się w dniu 25 czerwca 2020 roku w godzinach od 11.00 do 15.00.


Miejsce głosowania:
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 19A, Sala Rady Wydziału (budynek D, sala nr 1/6).


W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania
w powyższym terminie, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym miejscu i tym samym dniu
w kolejnych terminach zgodnie z Uchwałą nr 8/2020 (uchwała do pobrania).


W wyborach głosują wszyscy nauczyciele akademiccy Collegium Medicum
zatrudnieni w UJK na dzień 24 czerwca 2020 roku.


Kandydaci Collegium Medicum do Senatu UJK (Obwieszczenie nr 2/2020 do pobrania)

I. W grupie profesorów i profesorów Uczelni:
1) Kiebzak Wojciech,
2) Kręcisz Beata,
3) Nowak-Starz Grażyna,
4) Szpringer Monika.

II. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
1) Rębak Dorota,
2) Stępień Renata.


Podczas trwania wyborów do Senatu UJK obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 opisane w Komunikacie OKW nr 6 (komunikat do pobrania)

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr Grażyna Wiraszka