Ułatwienia dostępu

O kierunku Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria biomedyczna jest pierwszym interdyscyplinarnym kierunkiem studiów w Collegium Medicum uruchomionym wspólnie z Politechniką Świętokrzyską począwszy od roku akademickiego 2022/2023. Studia mają charakter praktyczny i obejmują 3,5 roku (7 semestrów). Kierunek jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczne w zakresie dostępu do zabiegów endoprotezoplastyki, gdyż w Polsce i na świecie z roku na rok rośnie liczba zabiegów protezowania stawu biodrowego, kolanowego, ramiennego, łokciowego i innych. Wymaga to stosowania coraz nowocześniejszych materiałów biozgodnych oraz wykonywania protez dla zindywidualizowanych potrzeb pacjenta, tzw. protez „na miarę”. Absolwenci będą stanowić techniczne wsparcie dla podmiotów opieki zdrowotnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej w zakresie inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki, informatyki czy elektroniki.

Studia stacjonarne (dzienne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera w zakresie:
- aparatura medyczna
- protetyka i implantologia

Studia niestacjonarne (zaoczne)

 • 3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia

kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera w zakresie:
- aparatura medyczna
- protetyka i implantologia

Baza naukowo-dydaktyczna
Baza naukowo-dydaktyczna Collegium Medicum UJK w Kielcach i Politechniki Świętokrzyskiej umożliwia studentowi zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu korzystania z nowoczesnych urządzeń pozwalających na zaawansowane wydruki 3D zarówno protez ceramicznych jak i metalowych.  Aparatura SLM (Selective Laser Melting) pozwala na wykonanie nietypowych narzędzi chirurgicznych, które często są niezbędne przy przeprowadzaniu wysoce specjalistycznych i zindywidualizowanych operacji medycznych. W toku studiów student będzie korzystał także z narzędzi diagnostycznych przeznaczonych do pomiaru ubytku kostnego lub kompletnego elementu kostnego oraz do wykonywania protez z materiałów biozgodnych, przy użyciu nowoczesnych technik SLM.

Program studiów na kierunku inżynieria biomedyczna obejmuje m. in. takie przedmioty jak:

 • w zakresie aparatura medyczna
  - programowanie aparatury pomiarowej,
  - promieniowanie jonizujące i ochrona radiologiczna,
  - analiza i przetwarzanie obrazów medycznych,
  - chirurgia robotyczna
 • w zakresie protetyka i implantologia:
  - projektowanie protez i implantów,
  - prototypowanie protez i implantów,
  - nanotechnologie i nanomateriały,
  - lasery w medycynie.

Sylwetka absolwenta
Po studiach pierwszego stopnia
Absolwent studiów I stopnia posiadać będzie wiedzę z zakresu: matematyki, biofizyki, anatomii, biomechaniki, materiałoznawstwa, wytrzymałości materiałów, implantów, diagnostyki obrazowej, informatyki stosowanej oraz projektowania i zaawansowanego druku 3D.
Absolwenci inżynierii biomedycznej znajdą pracę w jednostkach badawczych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych protez, implantów oraz narzędzi specjalistycznych, w tym chirurgicznych oraz w placówkach medycznych wykonujących zabiegi endoprotezoplastyki, w których wykonywane będą endoprotezy „na miarę”. Specjalistyczna wiedza zdobyta na studiach pozwoli na zatrudnienie absolwenta w centrach projektowych, w których wymagana jest znajomość metod projektowania. Dynamiczny rozwój modelowania 3D sprawia, że absolwent kierunku inżynieria biomedyczna z łatwością znajdzie pracę w ośrodkach zajmujących się wykonywaniem różnego rodzaju i stopnia złożoności elementów konstrukcyjnych za pomocą druku 3D poprzez zaprojektowanie lub wykorzystanie skaningu 3D.

Szukaj