Ułatwienia dostępu

Sylwetka absolwenta kierunku Fizjoterapia

Zgodnie z koncepcją kształcenia absolwent studiów
na kierunku fizjoterapia jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty
w zakresie: diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowania, planowania, prowadzenia
i kontrolowania efektywności fizykoterapii, kinezyterapii i masażu, zlecania i dobierania do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych, prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych. Studia przygotowują do ciągłego doskonalenia zawodowego, w tym podjęcia specjalizacji z fizjoterapii, a także do podjęcia studiów w szkole doktorskiej. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Kształcenie na kierunku fizjoterapia daje możliwość kandydatom przystępującym do kształcenia uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty i prowadzenia działalności zawodowej określonej w Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty z 25 września 2015.


Absolwent kierunku fizjoterapia może być zatrudniony w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, placówkach szkolno-wychowawczych lub sportowych realizujących program z zakresu fizjoterapii (odnowa biologiczna, rekreacja z rehabilitacją, spa itp.), na stanowiskach administracyjnych,
na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz w indywidualnej praktyce fizjoterapeutycznej.

Kluczowe kierunkowe efekty uczenia się na kierunku fizjoterapia są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz praktycznym profilem studiów. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy obejmują:
- wiedzę na temat budowy i funkcji organizmu człowieka w stanie zdrowia oraz choroby,
- etiologię, patomechanizm, objawy i przebieg najczęstszych chorób,
- zasady prowadzenia procesu usprawniania poprzez diagnozę na potrzeby fizjoterapii, określenie celów terapii, dobór metod jej prowadzenia po ewaluację jej skuteczności,
- zasady doboru wyrób medycznych,
- zna etyczne, prawne i społeczne uwarunkowania zawodu fizjoterapeuty.


Efekty uczenia się w zakresie umiejętności obejmują:
- przeprowadzanie testów diagnostycznych i interpretowanie ich wyników,
- tworzenie, weryfikowanie i modyfikowanie programów fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami,
- wykonywanie zabiegów z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii,
- dobieranie wyrobów medycznych
- tworzenie, weryfikowanie i modyfikowanie programów fizjoterapii, adaptowanej aktywności fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami,
- tworzenie, weryfikowanie i modyfikowanie planów działań ukierunkowanych na edukację zdrowotną, promocję zdrowia oraz profilaktykę chorób i niepełnosprawności.

Efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych obejmują:
- przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
- umiejętność współpracy z członkami zespołów wielospecjalistycznych,
- prezentowania postawy pełnej szacunku dla pacjenta, promującej zdrowy styl życia.

Szukaj