Sylwetka absolwenta

Sylwetka Absolwenta kierunku Lekarskiego

Studia na kierunku Lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów). Absolwenci kierunku Lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza.

Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego , a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu  lekarza uprawniające do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych  i akademickich, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej oraz  klinikach wyższych uczelni medycznych.

Ukończenie studiów umożliwia podnoszenie  kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje świadczeń zdrowotnych,  a w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie posiadanej specjalizacji.

Absolwent kierunku lekarskiego

  • Posiada wiedzę z zakresu podstawowych nauk medycznych odnoszącą się do struktury i funkcjonowania organizmu ludzkiego, stanowiącą podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie.
  • Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie samodzielnego wykonywania zadań zawodowych w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
  • Potrafi skutecznie udzielać pierwszej pomocy oraz rozpoznawać stany zagrożenia życia i podejmować  adekwatne interwencje lekarskie.
  • Posiada zdolność przeprowadzenia procesów analizy  i syntezy w ocenie  funkcjonowania organizmu ludzkiego, stanowiącą podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie.
  • Potrafi nawiązać i utrzymać pożądane pod względem etycznym , społecznym i prawnym relacje z podopiecznym, we własnej grupie zawodowej oraz  z osobami współpracującymi. Organizacja studiów skrócona zał excel
  • Posiada umiejętność podejmowania zadań organizacyjnych i związanych z zarządzaniem w placówkach ochrony zdrowia.