Ułatwienia dostępu

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego

Plików:
Data-4176wtorek, 18 styczeń 2022 11:04
Wielkość pliku-4176 405.71 KB
Pobierz-4176 68

 

ZASADY DYPLOMOWANIA

Regulamin dyplomowego egzaminu zawodowego teoretycznego i praktycznego dla studentów kierunku kosmetologia na Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

KIERUNEK KOSMETOLOGIA – studia pierwszego stopnia, profil praktyczny

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Celem egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie określonym charakterystyką kwalifikacyjną absolwenta kierunku kosmetologia I stopnia Collegium Medicum

§2

1. Egzamin dyplomowy składa się z teoretycznej i części praktycznej (sprawdzającej umiejętności praktyczne studenta).

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

– uzyskanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyk oraz złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów i programie nauczania,

– uregulowanie wszystkich zobowiązań określonych przez Dziekanat Uczelni.

3. Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie ustalonym z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

4. Komisja Egzaminacyjna dokumentuje przebieg egzaminu dyplomowego części praktycznej w protokołach, zgodnie z zatwierdzonym wzorem.

5. Niezdanie części teoretycznej egzaminu dyskwalifikuje studenta z przystąpienia do dalszej części egzaminu dyplomowego (część praktyczna).

 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

§3

1. Celem części praktycznej egzaminu dyplomowego jest ocena poziomu  umiejętności praktycznych oraz postawy zawodowej studenta.

2. Część praktyczna egzaminu dyplomowego polega na rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego w sposób wymagający od Studenta praktycznego rozwiązania i zastosowania umiejętności zawodowych oraz uzasadnienia przyjętego rozwiązania problemu kosmetycznego pacjenta.

3.  Zestawy zadań praktycznych do rozwiązania przez Studenta zatwierdza Dziekan Collegium Medicum.

4. Egzamin praktyczny przeprowadza się w pracowniach kosmetologicznych, w których studenci odbywali zajęcia praktyczne, na kompletnie wyposażonych stanowiskach.

§4

1. Część praktyczną egzaminu dyplomowego przeprowadza Komisja Egzaminacyjna zwana dalej „Komisją” w składzie:

Przewodniczący, 2 członków (egzaminatorów) – osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe.
2. Przewodniczącego Komisji powołuje Dziekan Wydziału, natomiast członków powołuje Przewodniczący.

3. W pracach Komisji w charakterze obserwatora może uczestniczyć opiekun roku.

4. Skład Komisji nie może być mniejszy niż 3 osoby.

5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może powołać zastępcę spośród pozostałych członków Komisji.

§5

1. Przewodniczący Komisji:

– czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,

– rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu,

–  ogłasza wyniki egzaminu.

2. Egzaminatorzy:

– przygotowują zestawy zadań praktycznych do rozwiązania przez Studenta,

– oceniają stopień rozwiązania sytuacji kosmetologicznej klienta.

§6

1. Członkowie Komisji egzaminacyjnej sprawdzają (według listy zdających) tożsamość zdających (dokument ze zdjęciem),  odnotowują na liście ich obecność i wskazują miejsce w pracowni kosmetologicznej.

2. Część praktyczną egzaminu w jednej pracowni kosmetologicznej może zdawać równocześnie nie więcej niż 6 studentów.

3. Jeden członek Komisji może mieć pod kontrolą równocześnie maksymalnie 6 Studentów.

4. Część praktyczna egzaminu rozpoczyna się wylosowaniem przez Studentów zadania praktycznego  w obecności Komisji.

5. Do dnia egzaminu praktycznego oznakowane pieczęcią Uczelni karty  z zadaniami egzaminacyjnymi przechowuje się pod zamknięciem.

6. Student zgłasza się w wyznaczonym dniu egzaminu 20 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu z aktualną książeczką zdrowia (do celów sanitarno – epidemiologicznych).

7. Student na część praktyczną egzaminu zgłasza się wraz ze swoim modelem (inny student).

8.  W czasie egzaminu praktycznego studenta obowiązuje ubiór zgodny z wymogami  Uczelni, Identyfikator, przestrzeganie przepisów BHP,  PPOŻ, posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz szczepienie WZW typu B.                                                                                                                                                         

9. Student podczas egzaminu nie może samodzielnie opuszczać pracowni, a w przypadku zaistnienia konieczności wyjścia studenta poza pracownię musi towarzyszyć mu członek Komisji.

10. W czasie części praktycznej egzaminu niedopuszczalne jest korzystanie przy rozwiązywaniu zadania z pomocy innych osób oraz innych źródeł.

11. Wykonanie zadania praktycznego oceniane jest przez Komisję według kryteriów ogólnych, stanowiących załącznik do dokumentacji egzaminu z przygotowania zawodowego.

12. Student powinien być zapoznany z kryteriami oceniania przed rozpoczęciem egzaminu.

13. Ocena z części praktycznej egzaminu jest oceną cząstkową i jest wyrażona w punktach.  

14. Jeżeli Student popełnił pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu klienta jest to równoznaczne z niezaliczeniem części praktycznej egzaminu dyplomowego.

15. Z przebiegu części praktycznej egzaminu sporządza się protokół (według wzoru stanowiącego załącznik do dokumentacji egzaminu praktycznego).

16. Do protokołu dołącza się treść zadań egzaminacyjnych wykonywanych przez Studenta.

§7

1. W części praktycznej egzaminu dyplomowego Student oceniany jest przez dwóch niezależnie pracujących egzaminatorów.

2. Zadanie egzaminacyjne zawiera zadania praktyczne do wykonania typu „próba pracy” obejmujące podstawowe działy kosmetologii (kosmetologia pielęgnacyjna, upiększająca, lecznicza).

3. Poszczególne zadania praktyczne wchodzące w skład zadania egzaminacyjnego oceniane są przy pomocy punktów zgodnie z kryteriami:

CZĘŚĆ PISEMNA

Test składający się ze 100-u pytań jednokrotnego wyboru (po 4 odpowiedzi do pytania).

Suma uzyskanych punktów:

 Przeliczenie punktów na oceny

Liczba punktów Ocena w skali 2-5
100 – 93 Bardzo dobry
92 – 85 dobry plus
84 – 77 dobry
76 – 69 dostateczny plus
68 -59 dostateczny
58 i mniej niedostateczny

 

Przedmiot liczba pytań w teście
Kosmetologia  25
Dermatologia  25
Przedsiębiorczość  4
Alergologia  4
Fizjologia   4
Pierwsza pomoc  4 
Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy  4
Podstawy flebologii  4
Anatomia  4
Higiena  4
Propedeutyka dietetyki  4
Biochemia  4
Mikrobiologia i immunologia  4
Farmakologia  4
Zdrowie publiczne z promocją zdrowia  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Suma uzyskanych punktów:

Przeliczenie punktów na oceny

Liczba punktów Ocena w skali 2-5
50 – 46 Bardzo dobry
45 – 41 dobry plus
40 – 36 dobry
35 – 31 dostateczny plus
30 -26 dostateczny
25 i mniej niedostateczny

 

1. Poszczególne zadania praktyczne wchodzące w skład zadania egzaminacyjnego oceniane są przy pomocy punktów zgodnie z kryteriami:

 czynności organizacyjne:  0 –  8 pkt
 metodyka zabiegu:  0 – 30 pkt
 czynności końcowe:  0 – 6 pkt
 ocena ogólna pracy:  0 – 6 pkt

 

 Lp.
Kryteria oceny
Skala punktowa
Uzyskana liczba punktów
pierwszy egzaminator (a)
drugi egzaminator (b)

I. Czynności organizacyjne (0 – 8 pkt)

 1 Przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego   0 – 4
 2 Przygotowanie modelki  0 – 2
 3 Przygotowanie kosmetologa  0 – 2

 

II. Metodyka zabiegu (0 – 30 pkt)

1 Poprawna kolejność wykonania zabiegu
z zachowaniem zasad BHP  
 0 – 15
 2 Technika wykonania zabiegu według przyjętych procedur  0 – 15

 

III. Czynności końcowe (0 – 6 pkt)

1 Uporządkowanie stanowiska egzaminacyjnego  0 – 3 
 2 Dezynfekcja 0 – 3

 

IV. Ocena ogólna pracy (0 – 6 pkt)

 1 Organizacja stanowiska egzaminacyjnego   0 – 2 
 2 Wykonanie zadania w optymalnym czasie  0 – 2
 3 Przestrzeganie etyki  0 – 2

 

Liczba punktów uzyskanych od każdego egzaminatora (0 – 50 pkt)

Ogólna liczba punktów (0 – 50)

2. Student za wykonanie zadania egzaminacyjnego zgodnie z wzorem może uzyskać maksymalnie 50 punktów od jednego niezależnie oceniającego egzaminatora.

3. Końcowa liczba punktów uzyskanych przez Studenta w części praktycznej egzaminu dyplomowego obliczana jest według wzoru:

X = 1/2a + 1/2b

          gdzie:

          a – liczba punktów uzyskanych u pierwszego egzaminatora,

          b – liczba punktów uzyskanych u drugiego egzaminatora

UWAGI KOŃCOWE

§8

1. Studenci, którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do egzaminu, przerwali egzamin lub nie zdali egzaminu w pierwszym terminie mogą przystąpić do niego w drugim terminie.

§9

2.  Wynik studiów stanowi sumę:

1) ½ średniej arytmetycznej ocen z wszystkich egzaminów i zaliczeń,

2) ¼ średniej ocen z recenzji pracy dyplomowej (licencjackiej),

3) ¼ średniej ocen z egzaminu zawodowego, gdzie wlicza się 1/8 oceny egzaminu teoretycznego oraz 1/8 oceny egzaminu praktycznego

§10

 Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje się w aktach uczelni według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§11

Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu nie przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między studentami a Komisją Egzaminacyjną, wynikające ze stosowania przepisów regulaminu, rozstrzyga Dziekan Collegium Medicum

§12

Studenci kończą studia i uzyskują tytuł licencjata, jeżeli złożyli egzamin z przygotowania zawodowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

§13

Regulamin zatwierdzono na Posiedzeniu Rady Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 20.11.2015r

 

 

Szukaj