Ułatwienia dostępu

Sylwetka absolwenta kierunku Kosmetologia

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia zdobędzie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych. Ponadto nabędzie praktyczne umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia. Absolwent uzyskuje przygotowanie do samodzielnego pełnienia roli zawodowej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej w gabinetach kosmetologicznych o pełnym zakresie świadczonych usług.

Współcześnie absolwent studiów wyższych z zakresu kosmetologii to specjalista, zajmujący się poprawą i przywracaniem urody, a także promowaniem zdrowego stylu życia. Kosmetolog posiada szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę, a także umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetologicznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych.

Absolwent z tytułem licencjata – kosmetologa posiada kwalifikacje, które obejmują wiedzę z zakresu:

 • nauk medycznych i biologicznych takich jak: anatomia, fizjologia i patofizjologia, biologia z genetyką, biofizyka, biochemia, higiena, mikrobiologia i immunologia, alergologia, farmakologia i toksykologia,
 • kosmetologii upiększającej i pielęgnacyjnej oraz odnowy biologicznej,
 • receptury i technologii form kosmetyku,
 • podstaw flebologii i podologii,
 • prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia,
 • doraźnej pomocy przedmedycznej,
 • zdrowia publicznego i promocji zdrowia,
 • ustawodawstwa zawodowego.

Ponadto po ukończeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku Kosmetologia będzie potrafił:

 • umiejętnie przeprowadzić wywiad kosmetologiczny, pozwalający na wstępną diagnozę decydującą o dalszym postępowaniu,
 • ustalić rodzaj zabiegu kosmetologicznego zgodnie ze wcześniejszym rozpoznaniem oraz uzasadnić wybór zabiegu odpowiedniego dla jego potrzeb pielęgnacyjnych, profilaktycznych, korekcyjnych lub upiększających,
 • poprawnie wykonać zabiegi kosmetologiczne, pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu,
 • prawidłowo wykonać zabiegi pielęgnacyjne ciała, w tym zapobiegające oraz zmniejszające otyłość, cellulit i rozstępy skórne,
 • prawidłowo odczytać recepturę danego kosmetyku i ustalić jego odpowiednie zastosowanie,
 • wykonać podstawowe czynności laboratoryjne,
 • ściśle współpracować z lekarzem specjalistą w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • zaproponować i wykonać makijaże specjalistyczne, w tym kamuflaż
 • dokonać odpowiedniej stylizacji sylwetki,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

W związku z powyższym absolwent przygotowany będzie do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

– posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;

– planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;

– wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;

– obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;

– sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;

– określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;

– diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;

– przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;

– organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

– wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;

– wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;

– czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;

– wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 – organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Ważnym elementem kształcenia jest przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Absolwenci kierunku Kosmetologia mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach SPA i odnowy biologicznej,
 • gabinetach, salonach, instytutach kosmetycznych/ kosmetologicznych,
 • gabinetach medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem,
 • klinikach przy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • laboratoriach firm farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • firmach kosmetycznych (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości),
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci i doradcy klienta,
 • redakcjach profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki,
 • szkołach kosmetycznych,
 • organizacjach zajmujących się promocją zdrowia.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia jest dobrze przygotowany do pracy we współczesnym świecie biznesu związanego z szeroko rozumianą kosmetologią. W czasie studiów zdobywa umiejętności praktyczne o solidnej podbudowie teoretycznej w zakresie:

– pełnienia funkcji edukatora zdrowotnego oraz promotora zdrowia;

– wykształcenia kompetencji w zakresie relacji interpersonalnych pozwalających na nawiązywanie właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami;

– profesjonalnej diagnostyki oraz pielęgnacji skóry i jej przydatków;

– udzielania fachowej pomocy i edukacji w zakresie skóry zdrowej, jak i zmienionej chorobowo;

– planowania szerokiego wachlarza specjalistycznych zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz właściwym doborem metod i preparatów kosmetycznych;

– wykonywania typowych zabiegów kosmetologicznych bazujących na kulturze europejskiej, ale także technikach pracy oraz produktach zawierających surowce kosmetyczne z różnych regionów świata;

– prawidłowego odczytywania składu kosmetyku oraz ustalenia jego zastosowania;

– wytwarzania produktów kosmetycznych, oceny skuteczności działania oraz wnioskowania ze składu produktu na temat jego właściwości i ewentualnych działań niepożądanych;

– metod badań surowców i preparatów kosmetycznych pod względem chemicznym i toksykologicznym w celu oceny ich skuteczności;

– współpracy z lekarzem medycyny estetycznej, chirurgiem plastycznym w zakresie podejmowania działań dotyczących opóźnienia procesów starzenia się skóry;

– twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;

– organizowania i kierowania gabinetami kosmetologicznymi, podologicznymi, salonami odnowy biologicznej, SPA itp.

W trakcie uzupełniających studiów II stopnia absolwent nie tylko poszerza kwalifikacje i umiejętności zawodowe zdobyte na studiach licencjackich, ale także pogłębia rozumienie  m.in. wykorzystania innowacyjnych technik stosowanych w kosmetologii estetycznej i leczniczej oraz doboru i mechanizmów działania substancji biologicznie aktywnych preparatów kosmetycznych.

Zasadniczym celem kształcenia w ramach kierunku Kosmetologia jest przygotowanie absolwenta do pełnienia funkcji edukatora zdrowia i stylu życia sprzyjającego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, a także wykształcenie kompetencji przygotowujących do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Szukaj