Sylwetka absolwenta kierunku Ratownictwo Medyczne

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk podstawowych, nauk klinicznych oraz nauk behawioralnych i społecznych. Posiada także umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne umożliwiające samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych osobą dorosłym i dzieciom w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

  • udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza;
  • zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  • transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  • udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach ochrony zdrowia, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR), Zespołach Ratownictwa Medycznego, izbach przyjęć, oddziałach szpitalnych, służbach ratowniczych w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Policji, Straży Granicznej;
  • w zintegrowanych dyspozytorniach medycznych, centrach powiadamiania ratunkowego; w organizacjach zajmujących się zabezpieczeniem medycznym imprez w tym imprez masowych;
  • w ochotniczych organizacjach ratowniczych; w transporcie sanitarnym oraz w charakterze instruktora pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości;

Absolwent ratownictwa medycznego studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów z zakresu zdrowia publicznego II stopnia.